Forside   6. Utredning  

6.4 Utredning av motivasjon for endring

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 12. Kartlegging av rusmiddelets funksjon og motivasjon for endring anbefales gjort med verktøyene DUDIT-E eller Alcohol-E C 4
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Mange personer som har rusmiddelproblemer er ambivalente til å slutte med eller redusere bruken av rusmidler. Dette gjelder også for personer med ROP-lidelser. De kan være i et behandlingsopplegg for sine psykiske vansker, men har lite ønske om å få hjelp for sitt rusmiddelbruk. Det er derfor nødvendig å utrede både ønske om endring og eventuelle motforestillinger. Like viktig er det å kartlegge hvilke endringsforsøk personen har gjort.  Motivasjon er imidlertid ikke statisk, men sier noe om hvor en person er i sin egen endringsprosess. Et mål på motivasjon vil kunne endres raskt avhengig av tjenesteyters utforskning av personens ambivalens. Selv om en person ikke er motivert i utgangspunktet, kan behandling føre til økt motivasjon underveis.

Alkohol-E

For å utrede personers motivasjon og tro på å greie å slutte med rusmidler, kan man benytte den norske versjonen av DUDIT-E 30 (for stofflidelser og legemidler) og Alkohol-E 31 (for alkohollidelser).

DUDIT-E

Utvidet versjon av Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT-E) har 17 spørsmål knyttet til positive aspekter og 17 spørsmål om negative aspekter ved å bruke stoff. De positive spørsmålene graderes i "slett ikke, litt, noe, mye, svært mye". De negative graderes i "aldri, sjeldnere enn en gang i måneden, hver måned, hver uke, daglig eller nesten daglig". I tillegg er det 10 spørsmål om hva personen tenker om det å bruke stoff (skåres ’slett ikke, delvis, ja helt’). Det samme gjelder for Alkohol-E.

Det anbefales at man kartlegger ulike sider av en persons motivasjon for endring med verktøyene DUDIT-E eller Alkohol-E (anbefaling 12)31 Alkohol-E er oversatt til norsk.