Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.1 Målsettingen for og innholdet i behandling og oppfølging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Målsettingen for behandlingen kan være svært ulik fra person til person. Det kan være skadereduksjon og bedret livskvalitet på den ene siden og full symptomfrihet, rusfrihet, god funksjonsevne og integrering i samfunnet på den andre. Ofte vil målsettingen endre seg i behandlingsforløpet. For å stimulere personer til utvikling, men skjerme fra nederlag er det viktig å finne balansen mellom å utfordre til endring og ikke å stille for store krav eller forventninger. 

Relasjonens betydning

En god relasjon mellom bruker og tjenesteyter har stor betydning for behandlingsresultatet, og kan ofte være viktigere enn hvilken behandlingsmetode som blir brukt.

Integrert behandling

Det er rimelig god dokumentasjon på at personer med ROP-lidelser har effekt av en integrert behandlingsmodell. I tillegg er det dokumentert at noen psykososiale behandlingsmetoder, for eksempel motiverende intervju, har effekt.

Det er mangelfull dokumentasjon på behandling av enkeltgrupper av personer med ROP-lidelser. I hovedsak anbefales det at behandling følger retningslinjer for de spesifikke psykiske lidelsene eller ruslidelsene. Likevel finnes det kunnskap om sammenhengen mellom enkelte psykiske lidelser og ruslidelser som det bør tas hensyn til. Det vises også til kapittel 3 for mer informasjon om dette.

Ulike oppfølgingstiltak

Forskjellige oppfølgingstiltak er viktige i behandlingsforløpet, for eksempel opplæring og utdanning, aktivitetstiltak, hjelp til å klare økonomi, arbeid, bolig, fritid og å arbeide systematisk med personenes nettverk og ressurser.

I anbefalingene har vi delt psykososiale behandlingstiltak i 3 kategorier:

 • Tiltak som fokuserer på organiseringen av behandlingen
 • Psykoterapeutiske behandlingstiltak
 • Sosialrettede oppfølgingstiltak

Det er forsket på en rekke ulike psykososiale behandlingsmetoder for personer med ROP-lidelser. Helsedirektoratet bestilte en gjennomgang av effekt av psykososial behandling av ”dobbeldiagnose” fra Nasjonalt kunnskapssenter 47 . Med psykososial behandlingsmetode forstås tiltak i form av systematisk kontakt mellom en person som har en sykdom og en behandler (eller grupper av pasienter og én eller flere behandlere) med sikte på å få til bedring av symptomer, livskvalitet og funksjon.

Anbefalingene om behandlingsformer bygger både på Kunnskapssenterets gjennomgang og funn, samt annen kunnskap. Det vises til vedlegg 3 og  vedlegg 4.

Alternativ behandling

Alternative behandlingsformer blir ikke omtalt, men det er viktig å understreke at mange brukere ønsker ulike former for behandling inn i det tradisjonelle behandlingstilbudet. Det gis kun en kortfattet beskrivelse av medikamentell behandling.


47 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ”Effekt av psykososial behandling”, 2008