Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Kunnskapsoppsummeringen slår fast at det finnes en del randomiserte kontrollerte studier som viser at integrerte behandlingstiltak (dvs at begge lidelser behandles samtidig og integrert av samme behandlingspersonell) gir bedre resultater enn ikke-integrerte tiltak. Denne forskningen er imidlertid ikke av så høy kvalitet at man kan konkludere endelig. Det er likevel rimelig god dokumentasjon på at personer med ROP- lidelser har nytte av å motta flere tiltak på en koordinert måte 48 . Eksempler på integrert behandling kan være intensiv case management og bruk av oppsøkende behandlingsteam / ACT-team.


48 I tillegg til Nasjonalt kunnskapssenterets oppsummering gjennomførte Helsedirektoratet en vurdering av nylige oversiktsartikler hvor kravet til forskningsmessig metode har vært noe lavere, jfr metodekapittelet og eventuelt vedlegg 4.