Forside  7 Behandling og oppfølging   7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen  

7 Behandling og oppfølging

7.4.5 Kjønnsspesifikk behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 48. Kjønnsspesifikk behandling bør vurderes - -
Vedlegg
 

Noen studier viser at kvinner og menn med ROP- lidelse har ulike behandlingsbehov og reagerer ulikt på behandlingsopplegg. Et eksempel på dette er at kvinner som har opplevd overgrep, oftere har posttraumatisk stresslidelse (PTSD) enn menn som har opplevd overgrep. En litteraturgjennomgang fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gir noen holdepunkter for at noen grupper av kvinner (gravide og småbarnsmødre) har større bedring av psykisk helse og mindre frafall fra behandling når de behandles kjønnssegregert (Dalsbø et al., 2009). Selv om det finnes lite evidensbasert kunnskap om dette, bør kjønnsspesifikk behandling vurderes (anbefaling 48).