Forside  8 Roller og ansvar  

8 Roller og ansvar

8.3 Kommunenes ansvar for rus - og psykisk helsearbeid

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Kommunen er en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser 58 .

Kommunenes ansvar omfatter blant annet

 • kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig hygiene med mer
 • ruskartlegging og psykososial oppfølging
 • forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom, medisinsk og psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg)
 • fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig
 • sosial eller arbeidsrettet aktivisering
 • arbeid med individuell plan
 • generell oppfølging og veiledning
 • henvisning til behandling

Relevante aktører og samarbeidspartnere er

 • legevakt
 • fastleger, hjemmetjenester, øvrig primærhelsetjeneste
 • psykisk helsearbeid og rusenheter i kommunen
 • ansatte i bolig
 • NAV
 • politi
 • kriminalomsorgen/helsetjenesten i fengsel