8 Roller og ansvar

8.3.11 Kommunens ansvar for brukere av lavterskeltiltak og botilbud

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er viktig å kartlegge om det foreligger problemer med rus eller psykisk lidelse hos beboere i kommunenes lavterskel botilbud og brukere av lavterskel helsetilbud. Med lavterskel helsetiltak menes her tiltak for mennesker med svært omfattende rusmiddelbruk og sammensatte problemer, og som liten grad selv oppsøker eller oppsøkes av hjelpeapparatet. Ofte har disse personene tidligere vært i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, men de har verken fått den behandlingen eller oppfølgingen de trenger. Det kan benyttes flere metoder for å etablere og opprettholde kontakten med disse personene, blant annet ved bruk av mobiltelefon/sms, jf. anbefaling 41.