8 Roller og ansvar

8.3.4 Kommunens ansvar for økonomisk hjelp og oppfølging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Mange personer med ROP-lidelser har dårlig økonomi på grunn av lave inntekter og dårlig styring av utgifter. Rusmiddelmisbruk, spesielt illegalt, kan være svært kostbart. Både legal og illegal gjeld innebærer en stor belastning.

Økonomisk opprydding

Å rydde opp i økonomiske problemer sammen med brukeren vil innebære å

 • skaffe oversikt over økonomien
 • etablere nedbetalings- og gjeldssaneringsordninger
 • hindre ny opphopning av gjeld
 • oppdage manglende betaling av husleie, hindre at gjelden blir uoverkommelig 61 og at pasienten trues med utkastelse
 • sørge for soning av bøter i medhold av straffegjennomføringsloven § 12
 • inngå avtale om frivillig inntektsforvaltning, eventuelt kreve tvungen forvaltning

Egen nettside for økonomi og gjeldsspørsmål

Det er opprettet en egen nettside for økonomi- og gjeldsspørsmål, slik at kommunene/NAV-kontorene kan ta i bruk informasjonsmateriell om økonomisk rådgiving (www.nav.no). Retningslinjene for behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning og retningslinjene for ettergivelse av skattekrav er endret, slik at det nå er lettere å oppnå gjeldsordning eller ettergivelse. Etter de nye retningslinjene skal det i større grad enn tidligere legges vekt på om skattyteren har vært i en vanskelig livssituasjon.


61 Dette krever tett samarbeid med, og samtykke fra bruker, eventuelt frivillig eller tvungen forvaltning. Kommunen har ingen plikt til å dekke gjeld/husleierestanser.