8 Roller og ansvar

8.5.2 Helseforetakenes ansvar for kartlegging i psykisk helsevern

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Pasienter som henvises til psykisk helsevern, blir naturligvis utredet med tanke på psykisk lidelse. Ved slik utredning må det vurderes hvorvidt det foreligger en ruslidelse som har betydning for utviklingen av den psykiske lidelsen og for behandlingen av denne. Avklaring av rusmiddelmisbruk har mange aspekter. Pasienten kan bagatellisere fordi det ikke var rusmiddelproblemer som var henvisningsgrunn. Komparentopplysninger kan være viktige. Urin- og blodprøver er aktuelle hjelpemidler i utredningssammenheng. Se kapittel 6 for mer informasjon.

Det anbefales at AUDIT og DUDIT (jf. anbefaling 14 og anbefaling 15) brukes rutinemessig både ved innleggelser og poliklinisk behandling innenfor psykisk helsevern. Dersom behandling for en psykisk lidelse ikke fører fram som antatt, bør det spesielt undersøkes om rusmisbruk kan være en årsak til dette.

Helseforetakene bør sørge for at det finnes kompetanse i Psykisk helsevern om følgende kartleggingsverktøy, jf. kapittel 6:

 

 

 

Basiskompetanse

 • Kartlegging av alkohollidelse med AUDIT og stofflidelse med DUDIT
 • Kartlegging av motivasjon med SATS, DUDIT-E og Alkohol-E
 • Diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse med MINI PLUS, SCID-I eller PRISM
 • SCL-10 for k artlegging av angst og depresjon
 • Utredning av personlighetsforstyrrelser med ICD-10 eller SCID-II sammen med ICD-10.
 • Screening av AD/HD med MINI PLUS eller ASRS 6
 • Kartlegging av psykososiale forhold
 • Utredning av somatisk sykdom
 • Generell kunnskap om psykiske lidelser og samtidige ruslidelser

 

Tilleggskompetanse

 • Bruk av CAGE
 • Kartlegging av psykososiale forhold ved hjelp av Europ ASI