Forside  8 Roller og ansvar  

8 Roller og ansvar

8.6 Helseforetakenes ansvar for behandling og oppfølging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 81. Veiledning skal gis til ulike deler av kommunale tjenester og den bør inkludere akutt veiledning ved behov - -

Helhetlig og integrert

Helseforetakene skal ha tjenester som dekker behandlingsbehovene for personer med ROP-lidelser. Tjenestene skal kunne gi behandling både når pasienter bor hjemme, i ulike typer boliger, eller når de er innlagt i institusjon, også når personer er innsatt i fengsel. Tjenestene må være helhetlige og integrerte. For de pasientene som ikke nås på annen måte, må den være aktiv oppsøkende. Det må lages gode strategier for å nå pasienter som ikke følger opp vanlige timeavtaler, jf. anbefaling 41.

Aktivt samarbeid med kommunen

Den konkrete organiseringen av behandlingen er det opp til helseforetakene å avgjøre. Behandling av ROP-pasienter innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Forholdet til kommunene skal preges av gjensidig dialog og veiledning. Veiledning skal være tilgjengelig, jamfør spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 (veiledningsplikten).

Individuell plan

Individuell plan skal tilbys ROP-pasienter med omfattende behov. Spesialisthelsetjenesten skal sammen med kommunen bistå pasienten i arbeidet med dette. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 skal helseforetaket utarbeide IP for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud.

Rusutløste psykoser

Psykisk helsevern har ansvar for personer med rusutløste psykoser som trenger akuttbehandling. Det er viktig å utrede disse pasientene grundig og følge dem opp, jf. anbefaling 60.

Veiledning

Veiledning skal gis til ulike deler av kommunale tjenester og den bør inkludere akutt veiledning ved behov (anbefaling 81).