Forside  

Forord

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er ikke nok å vite, man må også bruke kunnskapen. Det er ikke nok å ville, man må også gjennomføre.
Goethe

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelsene.

For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser inneholder denne retningslinjen anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Retningslinjen er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjens målgruppe er personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt.

Selv om det har vært økt oppmerksomhet på personer med en ROP-lidelse de siste årene, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging. Det er derfor behov for en beskrivelse av hvordan utredning, behandling og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser bør gjøres, samt en beskrivelse av tjenestenes roller og ansvar. Det kan ofte være vanskelig å peke eksakt på den ansvarlige instansen. Det er derfor grunnleggende at tjenestenivåene samarbeider internt og mellom nivåene slik at de som trenger det, får god og forsvarlig hjelp.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til retningslinjen. Jeg retter en stor takk til arbeidsgruppens medlemmer og dens leder lege Knut Boe Kielland, Hov legesenter og Kompetansesenter rus-region øst (KoRus Øst). En takk også til Anne Landheim ved KoRus Øst for mye bistand, psykolog Amund Aakerholt, KoRus Øst for arbeidet med oppsummering og innarbeiding av høringssvarene og professor Helge Waal for gjennomlesing av retningslinjen.

Denne retningslinjen erstatter Sosial- og helsedepartementet Rundskriv I-36/2001 Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk.

Bjørn-Inge Larsen
Helsedirektør
Oslo 19.12.2011