Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/samfunnsmedisin-og-folkehelse/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen?lenkedetaljer=vis)