Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Diagnose og utredning

  4 Diagnose og utredning Grad
  • Pasienter med mulig operabel spiserørskreft bør behandles ved sentra med spesiell kompetanse og evalueres av multidisiplinære team.
  C
  4.2 Utredning Grad
  • Pasienter med nyoppstått dysfagi skal henvises til øvre endoskopi.
  D
  • Ved påvist spiserørskreft tas CT hals, thorax og abdomen, som dedisert spesialprosedyre. 
  B
  • EUS anbefales for stadieinndeling når dette kan få terapeutiske konsekvenser. 
  A
  • MR er ikke indisert rutinemessig. 
  A
  • PET-CT anbefales ved plateepitelkarsinom og T3N+ adenokarsinomer for deteksjon av fjernmetastaser når dette kan få terapeutiske konsekvenser. 
  B
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av dysplasi og kreft i tidlig stadium

Anbefalinger i kapittel Kirurgisk og onkologisk behandling med kurativ intensjon

  6.1 Kirurgisk behandling Grad
  • Ved svulst i spiserørets øvre og midtre tredjedel anbefales to-felts lymfeknutedisseksjon.
  • Pasienter med distal spiserørskreft som tåler større kirurgiske inngrep, bør få utført transtorakal (åpen eller miniinvasiv) reseksjon.
  B
  6.2.1 Postoperativt regime Grad
  • Etter reseksjon av spiserøret bør pasientene få tidlig enteral ernæring.
  B
  6.3.1 Neoadjuvant og adjuvant behandling Grad
  • Basert på eksisterende metanalyser er rutinen i Norge å gi neoadjuvant kjemoradioterapi for spiserørskreft i stadium II-III.
  A
  • T1 N0: kirurgi direkte.
  • For lokalavansert sykdom (cT2-4 eller cN1-3 M0) anbefales neoadjuvant radiokjemoterapi.

  • For distale adenokarsinomer er perioperativ kjemoterapi med FLOT-regimet (docetaksel 50 mg/m2 D1, oksaliplatin 85 mg/m2 D1, kasliumfolinat 200 mg/m D1 og 5FU 2600 mg/m2 D1-2) et alternativ.

  6.3.2 Definitiv radiokjemoterapi Grad
  • Definitiv radiokjemo kan tilbys pasienter med lokal ikke resektabel spiserørskreft, medisinsk inoperable pasienter som vurderes å tolerere behandlingen, og pasienter som ikke ønsker operasjon. 
  A
  • Ved svulster i cervikale spiserøret kan man ut ifra en individuell vurdering av pasientens toleranse vurdere strålebehandling til totaldose 60-66 Gy. Ved svulster i distale del av spiserøret og gastroøsofageal overgang anbefales det ikke å overstige totaldose på 50,4 Gy.
  A
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølging og kontroll etter avsluttet kurativ behandling

  7 Oppfølging og kontroll etter avsluttet kurativ behandling Grad
  • Kontroll etter kurativ behandling er viktig for å sikre adekvat ernæringsfunksjon.
  D
  • Ved komplett respons hos pasienter som har gjennomgått definitiv radiokjemoterapi kan utvalgte pasienter være aktuelle for salvage kirurgi ved residiv.

  • Pasienter som har gjennomgått endoskopisk behandling for dysplasi eller kreft i tidlig stadium skal kontrolleres ved behandlende avdeling.

  D
  • Etter endoskopisk behandling bør kontroll med gastroskopi foretas hver 3. måned i ett år, deretter årlig.

  D
  • Disse anbefalingene er diskutert i fagrådet for kvalitetsregisteret for kreft i spiserør og magesekk og de vil også diskuteres før neste revisjon av handlingsprogrammet. Det er pr. i dag, vanskelig å anbefale noe annet enn det som nå står (og som har vært anbefalt tidligere).

  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom og livsforlengende og palliativ behandling

  Førstelinjebehandling

  • Det finnes ikke ett regime som er å foretrekke framfor de andre.
  • Som hovedregel bør et tostoffs regime med et fluoropyrimidin i kombinasjon med oxaliplatin, irinotecan eller et taxan vurderes.
   Aktuelle regimer er CapOx, FOLFOX ellerFLOX. FOLFIRI kan også være aktuelt ved adenokarsinom.
  • Trippelregimer kan vurderes til yngre pasienter i god allmenntilstand (PS 0-1). Aktuelle regimer er modifisert DCF eller FLOT
   Ved HER2-positiv adenokarsinom (IHC 2+ og ISH+, eller IHC 3+) anbefales trastuzumab i kombinasjon med cisplatin og kapecitabin/5FU.
   På individuelt grunnlag er det akseptabelt å erstatte Cisplatin med Oxaliplatin.
  8.2 Behandling ved metastatisk og utbredt sykdom Grad
  • Palliativ cytostatikabehandling kan vurderes for pasienter i god allmenntilstand, (WHO grad 0-2) med tumorrelaterte symptomer. 
  A
  • Palliativ cytostatika bør gis ved inklusjon i studie der dette er mulig.
  D
  • Pasienter i god almenntilstand og WHO 0-2 bør vurderes for cytostatikabehandling.
  A

  Førstelinjebehandling

  • Det finnes ikke ett regime som er å foretrekke framfor de andre.
  • Som hovedregel bør et tostoffs regime med et fluoropyrimidin i kombinasjon med oxaliplatin, irinotecan eller et taxan vurderes.
   Aktuelle regimer er CapOx, FOLFOX ellerFLOX. FOLFIRI kan også være aktuelt ved adenokarsinom.
  • Trippelregimer kan vurderes til yngre pasienter i god allmenntilstand (PS 0-1). Aktuelle regimer er modifisert DCF eller FLOT
   Ved HER2-positiv adenokarsinom (IHC 2+ og ISH+, eller IHC 3+) anbefales trastuzumab i kombinasjon med cisplatin og kapecitabin/5FU.
   På individuelt grunnlag er det akseptabelt å erstatte Cisplatin med Oxaliplatin.

  Andrelinjebehandling

  • Vurderes hos pasienter i god allmentilstand (ECOG 0-1). Irinotecan- eller taxanbaserte regimer kan vurderes.
  A

  Tredjelinjebehandling

  • Hvis tredjelinjes behandling skal gis, bør dette gjøres innenfor en protokoll. Rutinemessig behandling utenfor protokoll anbefales ikke.
  [Toppen]