Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft, 07.02.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2878
 • ISBN - 978-82-8081-612-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.02.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Pasienter med dysplasi og intramukosalt karsinom bør få tilbud om endoskopisk behandling. 
C
 • Endoskopisk behandling bør sentraliseres til få sykehus. 
D
Vedlegg
 

Barretts øsofagus med lavgradig dysplasi

Barretts øsofagus (BØ) er en premalign tilstand som disponerer for høygradig dysplasi (Tis, HGD) og adenokarsinom (AK) i spiserøret, antall pasienter med kreft er økende. For å stille diagnosen må forandringene ved gastroskopi være av minst 1 cm lengde og inneholde den typiske intestinale metaplasien ved histopatologisk undersøkelse.
Ved gastroskopi må CM-klassifikasjonen anvendes (Prahakriteriene), der C er sirkulær og M maksimal utbredelse. Funnet må dokumenteres med et bilde der også lokaliserte forandringer innenfor BØ dokumenteres og angis i cm fra tannrekken.
Det skal tas 4-kvadrant biopsier hver 2. cm innenfor BØ på nummererte glass. 

Ved fravær av dysplasi skal BØ med lengde 1-3 cm kontrolleres etter 5 år, 3-10 cm etter 3 år. Om BØ lengde er >10 cm skal pasienten henvises til et ekspertsenter, i praksis regionsyskehus som gjør spiserørskirurgi. Etter fylte 75 år uten forekomst av dysplasi, er det ikke nødvendig med fortsatt endoskopisk overvåking. Ved uviss (indefinite) dysplasi tas kontroll biopsier etter 6 mndr med optimalisert refluksbehandling (PPI).
Alle synlige forandringer innenfor BØ skal reseseres for å oppnå optimal histopatologisk staging. Funn av lavgradig dysplasi (LGD) bekreftet av en ytterligere patolog, anbefales kontrollert etter seks måneder. Om dysplasi da ikke kan bekreftes, anbefales en ny kontroll etter ett år, og etter to negative kontroller standard overvåking, dvs avhengig av BØs lengde. Om derimot LGD bekreftes, skal pasienten tilbys ablasjon, som radiofrekvensablasjon (RFA) (64-66).

Barretts øsofagus med høygradig dysplasi og/eller adenokarsinom i tidlig stadium

I tillegg til behandling av LGD, er det følgende også i tråd med de nye ESGE retningslinjer som kom i 2017 (66). Retningslinjene beskriver dessuten ønsket kompetanse som et ekspertsenter bør inneha, inkludert en prospektiv registrering av pasienter med BØ i en database.
Ved bekreftet høygradig dysplasi (HGD, Tis) –og/eller adenokarsinom, T1a, skal pasienten tilbys endoskopisk behandling. Dette innebærer reseksjon av lokaliserte forandringer (EMR) kombinert med RFA av resterende BØ. Endoskopisk submukosal disseksjon (ESD) har ikke vist seg å gi bedre resultater enn EMR, som er en enklere og tidsmessig raskere teknikk (67;68). «Multiband mucosectomy» eller gummibånd EMR er den enkleste og foretrukne metode. Ved T1b kan EMR også være aktuelt om pasienten er «borderline fit» for kirurgi, forutsatt fravær av lymfeknuter og en begrenset submukosal innvekst (<500 µm). Dette er pasienter som må diskuteres nøye i MDT møter for spiserørskreft.

Etter endoskopisk behandling bør kontroll med gastroskopi foretas hver 3. måned i ett år, deretter årlig. Ved eventuelt BØ bør hele området med BØ forsøkes fjernet med RFA.

For dysplasi og kreft I tidlig stadium utgående fra plateepitel (PE) gjelder det samme for endoskopisk behandling. Det betyr også her kirurgi fra og med T1b. Ved lesjoner over 15mm, manglende løft og usikkerhet om innvekst i submukosa, vil om ikke kirurgi er aktuelt, ESD i erfarende hender være bedre enn EMR (69)

Figur 1-3

Figur 1. CM klassifikasjon av Barretts øsofagus

Figur 1. CM klassifikasjon av Barretts øsofagus

Figur 2. Rasiofrekvens ablasjon (RFA) i spiserøret

 Figur 2. Rasiofrekvens ablasjon (RFA) i spiserøret

Figur 3. Gummibånd EMR

  Figur 3. Gummibånd EMR