Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft, 07.02.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2878
 • ISBN - 978-82-8081-612-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.02.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Forekomst

Spiserørskreft er den 8. vanligste årsak til kreftrelatert død på verdensbasis. Basert på tall fra Kreftregisteret ble det i 2017 diagnostisert 285 nye tilfeller av spiserørskreft. Insidensen er svakt stigende fra begynnelsen av 1990-årene (1). Gjennomsnittlig alder ved påvisning av spiserørskreft er 70 år, og kreftformen i Norge er 3 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner (1). De to hovedformene av spiserørskreft er plateepitelkarsinom og adenokarsinom, med en klar overvekt av adenokarsinom (ca 4/5) i Norge og i Vest-Europa og Nord-Amerika. Plateepitelkarsinom er hyppigst i cervikale og øvre thorakale del av spiserøret, adenokarsinom i distale del. 

Plateepitelkarsinom utgår fra slimhinnen i spiserøret og er assosiert med tobakk og alkohol (brennevin) (2), som gir økt risiko for å få spiserørskreft. Antall nye tilfeller har sunket jevnt gjennom de siste tiår. Fordi risikofaktorene er de samme som for plateepitelkarsinom i øre-nese-halsregionen (ØNH), forekommer en del tilfeller med samtidig (synkron) eller etterfølgende (metakron) spiserørskreft og kreft i ØNH-området. 

Adenokarsinom i spiserøret er den kreftformen som prosentvis øker mest i verden – også i Norge – og en antar at dette er relatert til økende overvekt og gastroøsofageal refluks (3;4). Langvarig refluks kan føre til intestinal metaplasi av stamcellene i de basale lagene av plateepitelet i distale spiserør (Barrettsøsofagus). Dette er en premalign tilstand, med årlig insidens for utvikling av kreft fra 0,3-0,6 % (5;6). Hvorvidt alle tilfeller av adenokarsinom er assosiert med Barretts øsofagus er ikke sikkert avklart (7).. Frekvens, varighet og alvorlighetsgrad av refluks er assosiert med økende forekomst av Barretts øsofagus.Selv om overvekt er assosiert med refluks, synes også overvekt i seg selv å være en risikofaktor for adenokarsinom i spiserøret (4). Det er betydelig overvekt av menn ved plateepitelkarsinom i spiserøret (6-8:1). For adenokarsinom vil kjønnsfordelingen nærme seg den som foreligger ved kreft i magesekk (1.3:1). Adenokarsinom er ikke assosiert med alkohol og relativt moderat assosiert med røyking (8). Det er funnet en invers sammenheng mellom Helicobacter pylori-infeksjon type Cag A og adenokarsinom i spiserøret (9).
Strålebehandling for annen kreft i overkroppen øker risikoen for senere utvikling av karsinom i spiserøret (10).

Adenokarsinom utgjør 75-80 % av all spiserørskreft i Norge (11).

Insidens, mortalitet og relativ overlevelse av spiserørskreft i Norge er vist i figuren under (1). 

Epidemiologi, Figur 1 - Insidens, mortalitet og relativ overlevelse av spiserørskreft i Norge

Overlevelse

De fleste tilfellene av spiserørskreft, uansett histologi, blir diagnostisert i avansert stadium, og prognosen er totalt sett dårlig. Spiserøret har en mediastinal beliggenhet omgitt av løst bindevev og manglende serosa med begrenset barrierefunksjon mot spredning. Dette, sammen med langsgående/longitudinelt forløpende intramuralt lymfatisk nettverk, hvor kreft kan spre seg langs spiserørsveggen, under intakt mukosa. Dette igjen, medvirker til høy sannsynlighet for lymfatisk spredning og fjernmetastaser som begrenser muligheten for kurasjon ved lokoregional terapi alene. Ved diagnose i perioden 2013-17 hadde 24 % regional sykdom og 23 % fjernmetastaser (1). Ca. 7/10 av pasientene er inoperabel på grunn av avansert sykdom og komorbiditet. Fem-års relativ overlevelse ved spiserørskreft har for hele pasientgruppen økt fra 4.5 % i perioden 1974-78 til 14.8 % i perioden 2009-13. I perioden 2013-17 var 5-års relativ overlevelse for menn 54,3 % ved lokalisert sykdom, 25,1 % ved regional sykdom og 4,8 % ved pasienter med fjernmetastaser. Tilsvarende tall for kvinner i samme periode var 46,2 % ved lokalisert sykdom, 24,4 % ved regional sykdom og 0 % ved pasienter med fjernmetastaser. Fem-års overlevelse ved antatt kurativ reseksjon i den vestlige verden rapporteres fra 25-47 % (12-15). Stadiespesifikk relativ 5-års overlevelse etter reseksjon for spiserørskreft (platepitelkarsinom og adenokarsinom) basert på store internasjonale pasientmaterialer er 70-75 % for stadium IA, 60-65 % for IB, 50 % for IIA, 40-45 % for IIB, 25 % for IIIA, 17 % for IIIB og 15 % for IIIC (16).

Epidemiologi, Figur 2 - 5 års relativ overlevelse for menn og kvinner med kreft i spiserøret fordelt på stadium

 

Figuren viser trender i 5 års relativ overlevelse for menn og kvinner med kreft i spiserøret fordelt på stadium (11).

Relativ overlevelse for pasienter med spiserørskreft, for menn og kvinner for svulsttypene plateepitelkarsinom og adenokarsinom er angitt i figuren under (11). 

Epidemiologi, Figur 3 - Relativ overlevelse for pasienter med spiserørskreft, for menn og kvinner for svulsttypene plateepitelkarsinom og adenokarsinom