Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Rapporten presenterer resultater for innvandrere som har deltatt i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om innvandreres og deres norskfødte barns levekår i Norge, og å oppdatere den kunnskapen man har fått gjennom tidligere levekårsundersøkelser. Man ønsket å sammenligne med de generelle levekårene i Norge, mellom store innvandrergrupper og mellom innvandrere og deres norskfødte barn.

 

Les hele artikkelen og rapporten "Levekår blant innvandrere i Norge 20162" på ssb.no. 

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/levekar-blant-innvandrere-i-norge-2016)