Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/lover-og-regler/forskrift-om-ernaerings-og-helsepastander-om-naeringsmidler?lenkedetaljer=vis)