Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/lover-og-regler/om-lov-om-endringer-i-lov-19.november-1982-nr.66-om-helsetjenesten-i-kommunene-inspeksjonsordning-for-miljorettet-helsevern?lenkedetaljer=vis)