Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse

Resultater fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble lansert 17. november viser en positiv utvikling i arbeidsmiljøet blant yrkesaktive i EU.

Samtidig peker den på at det fortsatt er en rekke utfordringer, spesielt knyttet til arbeidsmiljøforhold i spesifikke grupper av yrkesaktive sett i forhold til kjønn, alder og virksomhetsstørrelse. Det er også opphopning av risikofaktorer i enkelte yrkes- og næringsgrupper.

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (European Working Conditons Survey – EWCS) gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Europa opplever eget arbeid og arbeidsmiljø. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen. Rapporten fra undersøkelsen ble lansert 17. november ved Eurofound, det europeiske instituttet for forbedring av leve- og arbeidsforhold, i Brussel.

– Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen er et viktig bidrag til å identifisere risikoutsatte grupper i europeisk arbeidsliv, og er viktig for prioritering i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Norges deltakelse muliggjør sammenlikning av arbeidsmiljøforhold i Norge med EU, og med enkeltland i EU, sier forsker og seniorrådgiver Cecilie Aagestad ved STAMI, som har arbeidet med undersøkelsen.

Les hele artikkelen "Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse" på stami.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ny-europeisk-arbeidsmiljoundersokelse)