Meld. St. 11 (2018–2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/retningslinjer-og-veiledere/meld.st.11-20182019-kvalitet-og-pasientsikkerhet-2017?lenkedetaljer=vis)