Helseforhold, levekårsundersøkelsen, 2015

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/helseforhold-levekarsundersokelsen-2015?lenkedetaljer=vis)