Helseforhold, levekårsundersøkelsen

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/helseundersokelsen-2005?lenkedetaljer=vis)