Alkoholavhengighet - Hva er effekten av fysisk aktivitet/trening for mennesker med alkoholavhengighet?

 

Søkedato: 26.08.15
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

 Ingen treff

 BMJ Best Practise

Ingen treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser
2012

Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling
2009

 Kunnskapssenterer Fagprosedyrer

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen treff

Epistemonikos

A Systematic Review of Physical Activity Correlates in Alcohol Use Disorders.
2015

Clinical exercise interventions in alcohol use disorders: a systematic review
2015

Impact of physical exercise on substance use disorders: a meta-analysis.
2014

Exercise and physical activity in the therapy of substance use disorders.
2012

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Ingen treff
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen treff

MeSH: Alcoholism D000437
MeSH: Motor activity D009043
MeSH: Exercise D015444
MeSH: Exercise therapy D005081
MeSH: Substance-related disorders D019966

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 242 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/alkoholavhengighet-hva-er-effekten-av-fysisk-aktivitet-trening-for-mennesker-med-alkoholavhengighet)