Allergisk rhinitt - Hvilket antihistamin har best effekt og minst bivirkninger på allergisk rhinitt?

 

Søkedato: 07.04.2014
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Pharmacotherapy of allergic rhinitis
Sist oppdatert februar 2014.

BMJ Best Practice

Allergic rhinitis
Sist oppdatert desember 2013.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff.

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff.

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff.

Guidelines International Network (G-I-N)

Allergic Rhinitis
University of Michigan Health System, USA. Sist oppdatert oktober 2013.

Management of Rhinosinusitis and Allergic Rhinitis (PDF)
Ministry of Health, Singapore. Publisert 2010.

Øvrige treff var enten ikke relevante, eller atskillig eldre enn informasjonen i UpToDate og Best Practice.

NICE Guidance

Ingen retningslinjer spesifikt for behandling av allergisk rhinitt.

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Evaluating approved medications to treat allergic rhinitis in the United States: an evidence‐based review of efficacy for nasal symptoms by class (Structured abstract) 2010.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Vurdering av forskjeller i effekt mellom ulike annengenerasjons antihistaminer 2005.

 

Slik søkte vi: Søkestrategi

 

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/allergisk-rhinitt-hvilket-antihistamin-har-best-effekt-og-minst-bivirkninger-pa-allergisk-rhinitt)