Amfetaminmisbruk - Hva er beste medisinske behandling for misbrukere av amfetamin og lignende sentralstimulerende midler når det kommer til omfang av misbruk, sosial fungering og somatisk komorbiditet?

Søkedato: 20.10 - 27.10.17
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Pharmacotherapy for stimulant use disorders in adults
(Sist oppdatert september 2017)

Methamphetamine use disorder: Epidemiology, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis
(Sist oppdatert juni 2017)

Cocaine use disorder in adults: Epidemiology, pharmacology, clinical manifestations, medical consequences, and diagnosis
(Sist oppdatert august 2017)

Approach to treatment of stimulant use disorder in adults
(Sist oppdatert  mai 2017)

Psychosocial interventions for stimulant use disorder in adults
(Sist oppdatert august 2016)

BMJ Best Practice

Amfetamine use disorder: step by step management
(Sist oppdatert februar 2017)

Cocaine abuse: step by step management
(Sist oppdatert oktober 2016)

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
(2017)

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
(2016)

Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
(2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
(2012)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
(2011)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål
(2016)

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen unike relevante

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning (2015)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

VA/DoD clinical practice guideline for the management of substance use disorders
(2015)

Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy
(2014)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Medikamentelle tiltak:

Psychostimulant drugs for cocaine dependence
(2016)

Antipsychotic medications for cocaine dependence
(2016)

Anticonvulsants for cocaine dependence
(2015)

Dopamine agonists for the treatment of cocaine dependence
(2015)

Citicoline in Addictive Disorders: A Review of the Literature
(2014)

Efficacy of psychostimulant drugs for amphetamine abuse or dependence (2013)

Antipsychotics for cocaine or psychostimulant dependence: systematic review and meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials
(2013)

Antipsychotic drugs in cocaine dependence: a systematic review and meta-analysis
(2013)

The effectiveness of treatments for cocaine dependence in schizophrenic patients: a systematic review
(2013)

Psykososiale og andre ikke-medikamentelle tiltak:

Psychosocial interventions for psychostimulant misuse
(2016)

Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse
(2013)

A systematic review comparing cognitive-behavioral therapy and contingency management for cocaine dependence
(2013)

Epistemonikos

Medikamentell behandling:

Modafinil Treatment of Cocaine Dependence: A Systematic Review and Meta-Analysis
(2017)

N-acetylcysteine for treating cocaine addiction - A systematic review
(2017)

Efficacy and safety of psychostimulants for amphetamine and methamphetamine use disorders: a systematic review and meta-analysis
(2016)

Topiramate for cocaine dependence: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
(2016)

Cannabidiol as an Intervention for Addictive Behaviors: A Systematic Review of the Evidence
(2015)

Systematic review of N-acetylcysteine in the treatment of addictions
(2014)

Antipsychotics for cocaine or psychostimulant dependence: systematic review and meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials
(2013)

The effectiveness of treatments for cocaine dependence in schizophrenic patients: a systematic review
(2013)

Psykososiale og andre ikke-medikamentelle tiltak:

Transcranial Direct Current Stimulation in Substance Use Disorders: A Systematic Review of Scientific Literature
(2017)

Treatment of adult patients with schizophrenia and complex mental health needs - A national clinical guideline
(2016)

Cognitive-behavioural therapies for young people in outpatient treatment for non-opioid drug use
(2015)

Functional family therapy (FFT) for young people in treatment for non-opioid drug use
(2015)

Multidimensional family therapy (MDFT) for young people in treatment for non-opioid drug use
(2015)

A review of treatment options for co-occurring methamphetamine use disorders and depression
(2015)

Effectiveness of secondary prevention and treatment interventions for crack-cocaine abuse: a comprehensive narrative overview of English-language studies
(2015)

Are mindfulness-based interventions effective for substance use disorders? A systematic review of the evidence
(2014)

Folkehelseinstituttet

Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling?
(2009)

MESH: Amphetamines D000662
MESH: Cocaine  D003042
MESH: Central Nervous System Stimulants D000697
MESH: Substance-Related Disorders  D019966
MESH: Cocaine-Related Disorders D019970
MESH: Amphetamine-Related Disorders D019969

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 273 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/amfetaminmisbruk-hva-er-beste-medisinske-behandling-for-misbrukere-av-amfetamin-og-lignende-sentralstimulerende-midler-nar-det-kommer-til-omfang-av-misbruk-sosial-fungering-og-somatisk-komorbiditet)