Aneurismer - Hva er effekt av screening av aortaaneurismer på dødelighet og sykelighet hos pasienter med diabetes og karsykdommer?

 

Søkedato: 27.10.2015
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Epidemiology, risk factors, pathogenesis and natural history of thoracic aortic aneurysm
2014 (litteratursøk oppdatert 2015)

Epidemiology, risk factors, pathogenesis and natural history of abdominal aortic aneurysm
2014 (litteratursøk oppdatert 2015)

BMJ Best Practice

Abdominal aortic aneurysm
2015

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ingen relevante  treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante  treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante  treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Rapport for specialet: Karkirurgi
2008

National Guideline Clearinghouse

Screening for abdominal aortic aneurysm: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement.
2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Primary care screening for abdominal aortic aneurysm: a systematic evidence review for the US Preventive Services Task Force (Structured abstract)
Centre for Reviews and Dissemination
Original Author(s): Guirguis-Blake JM , Beil TL , Sun X , Senger CA and Whitlock EP
2014, 1

Cost‐effectiveness and effectiveness of abdominal aortic aneurysm screening (Project record)
Original Author(s): Leipala J
2010

Efficacy and effectiveness of screening for abdominal aortic aneurysm in a high risk population. Cost‐effectiveness analysis. Applicability in the National Health Care Service (Structured abstract)
Original Author(s): Maceira Rozas MC , Atienza Merino G and Sampedro Morandeira JL
2007

Screening for abdominal aortic aneurysm
Paul A Cosford , Gillian C Leng and Justyn Thomas
Online Publication Date: April 2007

One‐time screening for abdominal aortic aneurysm in 65‐year‐old men: a decision‐analytic model with lifetime estimation of costs and health outcomes (Structured abstract)
Original Author(s): Henriksson M and Lundgren F
2005, 50

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Effekt av abdominalt aortaaneurisme screening
Frønsdal KB, Sæterdal I, Harboe I, Klemp M, Fure B.
2014

MeSH: Mass Screening D008403
MeSH: Aortic Aneurysm D001014

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 249 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/aneurismer-hva-er-effekt-av-screening-av-aortaaneurismer-pa-dodelighet-og-sykelighet-hos-pasienter-med-diabetes-og-karsykdommer)