Blodfortynnende medisiner - Hva er effekten av ulike blodfortynnende medisiner for sykehjemspasienter og hjemmeboende eldre pasienter?

 

Søkedato: 13.06.2016
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Rationale and indications for indefinite anticoagulation in patients with venous thromboembolism
Oppdatert 2016

Anticoagulation in older adults.
Oppdatert 2016

Flere mulig relevante treff:
Søk på antithrombotic therapy

BMJ Best Practice

Deep vein thrombosis. Treatment evidence
Oppdatert 2011

Deep vein thrombosis. Prevention
Oppdateringsdato ikke rapportert

Pulmonary embolism. Treatment evidence
Oppdatert 2011

Pulmonary emoblism. Prevention
Oppdateringsdato ikke rapportert

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010

Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (PDF)
2009

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse
(PDF)
2015

Metodebok for sykehjemsleger. Bergen kommune.
2015

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Søket er avgrenset til publikasjonsår 2014-2016 og gir et stort antall mulig relevante retningslinjer. Noen eksempler:
Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines.
2012

Recommendations for antithrombotic agents for the prevention of stroke and systemic embolism in patients with atrial fibrillation.
2013

Rivaroxaban for preventing adverse outcomes after acute management of acute coronary syndrome.
2015

Venous thromboembolism (VTE).
2014

Søketreff for søk blodfortynnende medisin generelt

Søketreff for søk på virkestoffer

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Søket er avgrenset til publikasjonsår 2014-2016 og gir et stort antall mulig relevante systematiske oversikter. Nedenfor vises et utvalg.

Comparative coronary risks of apixaban, rivaroxaban and dabigatran: a meta‐analysis and adjusted indirect comparison (Provisional abstract)
2015

Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhibitors for the treatment of deep vein thrombosis
2015

Apixaban and risk of myocardial infarction: meta‐analysis of randomized controlled trials (Provisional abstract)
2015

Systematic review and network meta‐analysis comparing antithrombotic agents for the prevention of stroke and major bleeding in patients with atrial fibrillation (Provisional abstract)
2014

New oral anticoagulants in elderly adults: evidence from a meta-analysis of randomized trials.
2014

Indirect treatment comparison of new oral anticoagulants for the treatment of acute venous thromboembolism (Provisional abstract)
2015

Efficacy and safety of the new oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and edoxaban in the treatment and secondary prevention of venous thromboembolism: a systematic review and meta‐analysis of phase III trials (Provisional abstract)
2015

Meta‐analysis of efficacy and safety of rivaroxaban compared with warfarin or dabigatran in patients undergoing catheter ablation for atrial fibrillation (Provisional abstract)
2015

New oral anticoagulants in the treatment of acute venous thromboembolism ‐ a systematic review with indirect comparisons (Provisional abstract)
2015

Apixaban and rivaroxaban for stroke prevention in atrial fibrillation: safety (Structured abstract)
2014

Apixaban for the treatment and secondary prevention of deep vein thrombosis and/or pulmonary embolism [ID726] (Project record)
2015

Apixaban, dabigatran, and rivaroxaban versus warfarin for stroke prevention in non‐valvular atrial fibrillation: a cost‐effectiveness analysis (Provisional abstract)
2015

Cost‐effectiveness of apixaban as compared with warfarin and acetylsalicylic acid in patients with non‐valvular atrial fibrillation in the Russian Federation. [Russian] (Provisional abstract)
2015

Cost‐effectiveness of dabigatran and rivaroxaban compared with warfarin for stroke prevention in patients with atrial fibrillation (Provisional abstract)
2014

Epistemonikos

Det var mange potensielt relevante systematiske oversikter. Noen eksempler:

Meta-analysis on efficacy and safety of new oral anticoagulants for venous thromboembolism prophylaxis in elderly elective postarthroplasty patients.
2015

Efficacy and Harms of Direct Oral Anticoagulants in the Elderly for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation and Secondary Prevention of Venous Thromboembolism: Systematic Review and Meta-Analysis.
2015

Clinical and Safety Outcomes of Oral Antithrombotics for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: A Systematic Review and Network Meta-analysis.
2015

Systematic review with meta-analysis: the risk of major gastrointestinal bleeding with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants
2015

Efficacy and safety outcomes of oral anticoagulants and antiplatelet drugs in the secondary prevention of venous thromboembolism: systematic review and network meta-analysis.
2013

Kunnskapssenteret i Folkhelseinstituttet

New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacement
2013

Effekt og kostnadseffektivitet av nye orale antikoagulantia sammenliknet med warfarin til slagforebygging hos pasienter med atrieflimmer
2013

Anticoagulation control with low dose vitamin K to reduce clinically adverse outcomes and INR variability: a systematic review and meta-analysis
2013

Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag
2010

Orale blodfortynnere forebygger slag bedre enn platehemmere ved atrieflimmer. Omtale av Cochrane-oversikt.
2007

MeSH: Anticoagulants D000925
MeSH: Aged D000368
MeSH: Embolism and Thrombosis D016769

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 391 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/blodfortynnende-medisiner-hva-er-effekten-av-ulike-blodfortynnende-medisiner-for-sykehjemspasienter-og-hjemmeboende-eldre-pasienter)