Brukermedvirkning - Hvilke metoder er mest effektive for å fremme brukermedvirkning (blant fattige, minoritetsspråklige, rusmisbrukere eller mennesker med psykiske lidelser) i planlegging av kommunens helsetjenestetilbud?

 

Søkedato: 20.02.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Søkeresultatener kan være relevant for problemstillingen uten avgrensningen til kommunehelsetjeneste og/eller angitte brukergrupper. For forskning som treffer spørsmålet mer presist må det enten søkes i andre kilder og/eller etter enkeltstudier.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDateIkke relevant kilde

BMJ Best Practice

Ikke relevant kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Plan for brukermedvirkning: Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse (IS-1315)
2006 (5 Brukermedvirkning på systemnivå)

Flere retningslinjer innenfor psykisk helse-feltet har egne avsnitt om brukermedvirkning på individnivå, bl.a.:

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957)
2013 (html)

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957)
2013 (pdf)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser (IS-1948)
2011 (html)

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Se Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet ovenfor

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material
Strømme Nilsen 2009 [arbeid med oppdatering av oversikten starter om kort tid]

Systematic review of involving patients in the planning and development of health care
(structured abstract)
Crawford et al. 2002

Models for citizen and patient involvement in health care policy part I: exploration of their feasibility and acceptability
(structured abstract)
Belgian Health Care Knowledge Centre 2012
[refererer ikke spesielt til aktuelle brukergrupper]

Description of citizen's participation initiatives in the planning and implementation of health systems policies
(structured abstract)
Andalusian Agency for Health Technology Assessment 2012, språk: spansk

Flere mulig relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)
Konsmo 2012 [populærvitenskapelig artikkel]

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 330 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/brukermedvirkning-hvilke-metoder-er-mest-effektive-for-a-fremme-brukermedvirkning-blant-fattige-minoritetsspraklige-rusmisbrukere-eller-mennesker-med-psykiske-lidelser-i-planlegging-av-kommunens-helsetjenestetilbud)