Demens - Hva er effekten av forebygging av angst hos demente?

 

Søkedato: 18.11.2014
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Management of neuropsychiatric symptoms of dementia
Sist oppdatert juli 2014

BMJ Best Practice

Dementia with Lewy bodies
Sist oppdatert okt. 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
2013 (PDF)

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
2013 (html)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens
2013

National Guideline Clearinghouse

 

NICE Guidance

Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health and social care
2006

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

HTAs in mental health: depression, anxiety, Alzheimers disease, and community vs hospital based mental health (Project record)
2014
Institute of Health Economics (IHE)

Adjustment, depression, and anxiety in mild cognitive impairment and early dementia: a systematic review of psychological intervention studies
Centre for Reviews and Dissemination
Original Author(s): Regan B and Varanelli L
International Psychogeriatrics, 2013, 25(12), 1963-1984

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk
2014

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 302 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hva-er-effekten-av-forebygging-av-angst-hos-demente)