Demens - Hva slags effekt har utforming av rom og sammensetning av rom på demente i institusjoner?

 

Søkedato: 30.05.14 - 03.06.14
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDateIngen relevante treff.
BMJ Best Practice

Ingen relevante treff.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff.

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff.

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff.

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens
2013

NICE Guidance

Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health and social care (CG42)
2006

Quality standard for supporting people to live well with dementia (QS30)
2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Special care units for dementia individuals with behavioural problems
2009

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Botilbud til mennesker med demens
2009

 For ytterligere informasjon oppfordres leseren til å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som relevant samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien ovenfor i en annen database, for eksempel PubMed.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 305 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hva-slags-effekt-har-utforming-av-rom-og-sammensetning-av-rom-pa-demente-i-institusjoner)