Demens - hvilke botilbud er best for å gi personer med demens trygghet og mestring?

Søkedato: 23.03.18
Søket er utført av Hilde Strømme
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje om demens
2017. Se spesielt kap. 11 om botilbud.

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante utover Nasjonal faglig retningslinje om demens fra Helsedirektoratet (se over).

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Demenssjukdom, måttlig till svår – Särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom2017 (del av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Udredning og behandling af demens
2013

National Guideline Clearinghouse

Older people with social care needs and multiple long-term conditions.
2015

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

A systematic review – physical activity in dementia: the influence of the nursing home environment
2014

Effective Use of the Built Environment to Manage Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia: A Systematic Review
2014

Epistemonikos

The experience of lived space in persons with dementia: a systematic meta-synthesis.
2018

The role of the home environment in dementia care and support: Systematic review of qualitative research.
2017

Use of the physical environment to support everyday activities for people with dementia: A systematic review.
2016

Comparison of Characteristics of Nursing Homes and Other Residential Long-Term Care Settings for People With Dementia
2012

Small, homelike care environments for older people with dementia: a literature review
2009

Folkehelseinstituttet

Botilbud til mennesker med demens
Systematisk oversikt
2009

Botilbud til mennesker med demens
Systematisk litteratursøk med sortering 2014 – oppdateringssøk for oversikten fra 2009

MeSH: Dementia D003704
MeSH: Housing for the Elderly D016852
MeSH:
Assisted Living Facilities D040561

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 454 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hvilke-botilbud-er-best-for-%C3%A5-gi-personer-med-demens-trygghet-og-mestring)