Demens - Hvilken effekt har bruk av sanserom/sansestimuli på eldre dementes livskvalitet?

 

Søkedato: 3.- 4.12.14
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National Klinisk Retningslinje: Demens
2013

National Guideline Clearinghouse

 

NICE Guidance

Dementia: Supporting people with dementia and their carers in health and social care.
2006

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Snoezelen for dementia
Assessed as up to date 28 April 2008

Multisensory stimulation for people with dementia: a review of the literature (Structured abstract)
2013

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Botilbud til mennesker med demens
2009

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 302 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hvilken-effekt-har-bruk-av-sanserom-sansestimuli-pa-eldre-dementes-livskvalitet)