Demens - Hvilken effekt har strukturert oppfølging og tiltakspakker til hjemmeboende eldre med demens på brukeres og pårørendes mestring av hverdagen?

Søkedato: 26.6.17
Søket er utført av Hilde Strømme
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Management of neuropsychiatric symptoms of dementia
Sist oppdatert juni 2017

BMJ Best Practice

Alzheimer's dementia
Sist oppdatert april 2017. Se spesielt under Management og Follow up.

Dementia with Lewy bodies
Sist oppdatert september 2016. Se spesielt under Management > Approach og under Follow up > Monitoring.

Vascular dementia
Sist oppdatert januar 2016. Se spesielt under Follow up > Monitoring.

Frontotemporal dementia
Sist oppdatert mai 2017. Se spesielt under Management > Approach og under Follow up > Monitoring.

Family Physician–Case Manager Collaboration and Needs of Patients With Dementia and Their Caregivers: A Systematic Mixed Studies Review.
Systematisk oversikt fra 2016 referert i BMJ Best Practice.

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Pårørendeveileder : Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
Sist oppdatert januar 2017. Omfatter mange ulike tilstander, søk på demens for å finne det som er aktuelt.

Fagprosedyrer.no

Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål
Dato for siste litteratursøk: 25.01.2016.

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff som ikke ble funnet i kildene over.

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

NKR: Udredning og behandling af demens.
Sist oppdatert oktober 2013

National Guideline Clearinghouse

Delirium, Dementia, and Depression in Older Adults: Assessment and Care.
Publisert juli 2016

Older people with social care needs and multiple long-term conditions.
Publisert november 2015

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Cochrane Reviews:
Case management approaches to home support for people with dementia.
Siste litteratursøk: 2012

Efficacy and experiences of telephone counselling for informal carers of people with dementia.
Siste litteratursøk: 2013

Respite care for people with dementia and their carers.
Siste litteratursøk: Desember 2012

Other Reviews og Technology Assessments:
Dyadic interventions for community-dwelling people with dementia and their family caregivers: a systematic review
2013 (fulltekst krever innlogging på Helsebiblioteket.no)

Best practices interventions to improve quality of care of people with dementia living at home
2014 (Ikke tilgjengelig i fulltekst på Helsebiblioteket.no).

Systematic review of the effectiveness of non‐pharmacological interventions to improve quality of life of people with dementia (Structured abstract)
2012

A systematic review of different models of home and community care services for older persons (Structured abstract)
2011

Dementia carers Effective information, support and services to meet their needs
2014

Epistemonikos

Community-dwelling persons with dementia: what do they need? What do they demand? What do they do? A systematic review on the subjective experiences of persons with dementia.
2012

Specialist nursing and community support for the carers of people with dementia living at home: an evidence synthesis.
2016 (feil årstall i Epistemonikos)

A systematic review of intervention studies to prevent hospitalizations of community-dwelling older adults with dementia
2015

Systematic review of non-pharmacologic interventions to delay functional decline in community-dwelling patients with dementia
2013

A systematic review of the effect of telephone, internet or combined support for carers of people living with Alzheimer's, vascular or mixed dementia in the community
2016

What is the effectiveness of the support worker role for people with dementia and their carers? A systematic review.
2016

Effectiveness of Supporting Informal Caregivers of People with Dementia: A Systematic Review of Randomized and Non-Randomized Controlled Trials.
2016

Folkehelseinstituttet

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk
2014

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
2011

Omsorgsbiblioteket

Hverdagsrehabilitering
2016

MeSH: Dementia D003704
MeSHIndependent Living D057187

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 233 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hvilken-effekt-har-strukturert-oppfolging-og-tiltakspakker-til-hjemmeboende-eldre-med-demens-pa-brukeres-og-parorendes-mestring-av-hverdagen)