Demens - Hvordan kan bruk av velferdsteknologi påvirke livskvaliteten til hjemmeboende eldre mennesker med demens eller kognitiv svikt?

Søkedato: 09 - 12.10.17
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

Se også: Gir bruk av velferdsteknologi i kommunale tjenester effekt i form av for eksempel økt brukermedvirkning og kostnadseffektivitet?

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje om demens. Velferdsteknologi.
2017

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National Klinisk Retningslinje (NKR) om udredning og behandling af demens (5.10 Hjælpemidler og teknologi)
2013

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

To oversikter inkluderer studier på livskvalitet:

Assistive technology for memory support in dementia
2017

Smart home technologies for health and social care support
2008

Flere mulig relevante oversikter. Usikkert om de inkluderer studier på livskvalitet og hjemmeboende:

Empirical studies on the effectiveness of assistive technology in the care of people with dementia: a systematic review (Structured abstract)
2014

Efficacy and usability of assistive technology for patients with cognitive deficits: a systematic review (Provisional abstract)
2010

Review of ICT-based services for identified unmet needs in people with dementia (Provisional abstract)
2007

Epistemonikos

Information and Communication Technologies in the Care of the Elderly: Systematic Review of Applications Aimed at Patients With Dementia and Caregivers.
2016

Flere mulig relevante oversikter. Usikkert om de inkluderer studier på livskvalitet og hjemmeboende:

A systematic review of electronic assistive technology within supporting living environments for people with dementia.
2017

The effectiveness of eInterventions on reducing social isolation in older persons: A systematic review of systematic reviews.
2017

Intelligent Assistive Technology for Alzheimer's Disease and Other Dementias: A Systematic Review.
2017

Investigating the effectiveness of technologies applied to assist seniors: A systematic literature review.
2015
Folkehelseinstituttet

Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne
2014

Etiske utfordringer med velferdsteknologi.
2010

MeSH: Self-Help Devices D012656
MeSH: Dementia D003704
MeSH
: Neurocognitive Disorders D019965

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 449 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hvordan-kan-bruk-av-velferdsteknologi-pavirke-livskvaliteten-til-hjemmeboende-eldre-mennesker-med-demens-eller-kognitiv-svikt)