Dyp venetrombose - Hvilken effekt har bruk av kompresjonsstrømper som forebygging av dyp venetrombose etter hofteplastikk og aorta-coronar-bypass-operasjon?

 

Søkedato: 05.09.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Prevention of venous thromboembolic disease in surgical patients
Sist oppdatert august 2014

BMJ Best Practice

Deep vein thrombosis: Primary prevention
Sist oppdatert april 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Antitrombosestrømper – bruk etter Aorta Coronar Bypass (ACB) operasjon
2011

Antitrombosestrømper – bruk ved elektiv hofteprotesekirurgi
2011

Andre norske retningslinjer og veiledere

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse
2013

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Prevention and management of venous thromboembolism. A national clinical guideline
Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2010 (alle risikopasienter, også kirurgi)

NICE Guidance

Venous thromboembolism: reducing the risk. Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital (CG92)
2010

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA

Knee length versus thigh length graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis in postoperative surgical patients
2012

Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis
2010

Knee‐high versus thigh‐high compression devices: a review of the clinical and cost‐effectiveness
(structured abstract)
2008

Deep vein thrombosis prophylaxis: the effectiveness and implications of using below‐knee or thigh‐length graduated compression stockings
(structured abstract)
2001

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose
2008

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 309 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/dyp-venetrombose-hvilken-effekt-har-bruk-av-kompresjonsstromper-som-forebygging-av-dyp-venetrombose-etter-hofteplastikk-og-aorta-coronar-bypass-operasjon)