Eldreomsorg - Hvilken effekt har samarbeid mellom den kommunale eldreomsorgen og frivillige aktører/frivillig sektor på brukernes livskvalitet?

Søkedato: 05.- 06.07.18
Søket er utført av Elisabet Hafstad/Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Comprehensive geriatric assessment.
Oppdatert 2018

Elder mistreatment: Abuse, neglect, and financial exploitation.
Oppdatert 2018

Palliative care and hospice outside of the United States.
Oppdatert 2017

Geriatric health maintenance.
Oppdatert 2018

BMJ Best Practice

Ikke relevant kilde

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.
Oppdatert 2018

Pårørendeveileder. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
Oppdatert 2017

Demens. Nasjonal faglig retningslinje om demens.
Oppdatert 2017

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Older people with social care needs and multiple long-term conditions
(NICE guideline [NG22])
2015

Transition between inpatient hospital settings and community or care home settings for adults with social care needs
(NICE guideline [NG27])
2015

Stroke rehabilitation in adults
(Clinical guideline [CG162])
2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Ingen relevante treff

Epistemonikos

Does involving volunteers in the provision of palliative care make a difference to patient and family wellbeing? A systematic review of quantitative and qualitative evidence
(2015)

The beneficial effects of volunteering for older volunteers and the people they serve: a meta-analysis
(1998)

Folkehelseinstituttet

Kartlegging av studier om frivillige mentorordninger for voksne.
(2012)

Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner brukt til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. En beskrivelse av to modeller.
(2012)
Senter for omsorgsforskning

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre.
2018

MeSH: Aged; D000368
MeSH: Nursing Homes; D009735
MeSH: Long-Term Care; D008134
MeSH: Homes for the Aged; D006707
MeSH: Adult Day Care Centers; D000069537
MeSH: Home Care Services; D006699
MeSH: Volunteers; D014838
MeSH: Community Networks; D019058

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 453 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/eldreomsorg-hvilken-effekt-har-samarbeid-mellom-den-kommunale-eldreomsorgen-og-frivillige-aktorer-frivillig-sektor-pa-brukernes-livskvalitet)