Fallforebygging - Hvilke tiltak er effektive for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre?

 

Søkedato: 30.01.17
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Falls: Prevention in community-dwelling older persons
Sist oppdatert september 2017

Falls in older persons: Risk factors and patient evaluation
Sist oppdatert november 2016

BMJ Best Practice

Assessment of falls in the elderly
Sist oppdatert november 2017

Assessment of balance disorders
Sist oppdatert november 2017

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

 

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2017)
Se Sensorimotoriske forstyrrelser > Forebygging av fall

Nasjonal faglig retningslinje om demens (2017)

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom –  Stöd för styrning och ledning
(2017)

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning
(2016)

Tips och råd för att förhindra fallolyckor
(2017)
Pasientinformasjon

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Forebyggelse af fald - National klinisk retningslinje
[pågående arbeid – forventet ferdigstilt februar 2018]

National klinisk retnlingslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger
(2016)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose
(2015)

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Interventions for preventing falls in older people living in the community
2012

Epistemonikos

Are falls prevention programs effective at reducing the risk factors for falls in people with type-2 diabetes mellitus and peripheral neuropathy: A systematic review with narrative synthesis
(2017)

Feasibility and Effectiveness of Intervention Programmes Integrating Functional Exercise into Daily Life of Older Adults: A Systematic Review
(2017)

Long-term home and community-based exercise programs improve function in community-dwelling older people with cognitive impairment: a systematic review
(2017)

Effectiveness of non-pharmacological interventions to prevent falls in older people: A systematic overview. The SENATOR project ONTOP series
(2016)

Individualized home-based exercise programs for older people to reduce falls and improve physical performance: A systematic review and meta-analysis
(2015)

What Works to Prevent Falls in Community-Dwelling Older Adults? An Umbrella Review of Meta-analyses of Randomized Controlled Trials
(2015)

Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis
(2015)

Vis hele trefflisten

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

Senter for omsorgsforskning

Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene: En oppsummering av kunnskap
(2017)

MeSH: Accidental falls; D000058
MeSH: Aged; D000368
MeSH: Community Health Services; D003153
MeSH: Community Medicine; D003154

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 453 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/fallforebygging-hvilke-tiltak-er-effektiv-for-a-forebygge-fall-hos-hjemmeboende-eldre)