Fysisk aktivitet - Hvilken effekt har motiverende samtale på gjennomføring av fysisk aktivitet/egentrening?

 

Søkedato: 20.11.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Physical activity and exercise in older adults
Sist oppdatert oktober 2015
Legg spesielt merke til Tabell 3 

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
2009
(Se 7. Motiverende samtaler om fysisk aktivitet)

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
(2018)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre efter indlæggelse
Arbeidet med retningslinjen er ikke ferdigstilt.

National Guideline Clearinghouse

Behavioral Counseling to Promote a Healthful Diet and Physical Activity for Cardiovascular Disease Prevention in Adults With Cardiovascular Risk Factors: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement
2014

Behavioral counseling interventions to promote a healthful diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement
2012

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Motivational interviewing to increase physical activity in people with chronic health conditions: a systematic review and meta‐analysis (Provisional abstract)
2014

Motivational interviewing in medical care settings: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials (Structured abstract)
2013 (fysisk aktivitet et av flere utfallsmål)

Physical activity promotion in the health care system (Provisional abstract)
2013

Communication‐related behavior change techniques used in face‐to‐face lifestyle interventions in primary care: a systematic review of the literature (Structured abstract)
2012 (fysisk aktivitet et av flere utfallsmål)

A systematic review of motivational interviewing within musculoskeletal health (Provisional abstract)
2012

Rehabilitation interventions for improving physical and psychosocial functioning after hip fracture in older people
2010

Epistemonikos

A systematic review of interventions in primary care to improve health literacy for chronic disease behavioral risk factors
2012
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring
2015

Motiverende samtale for å endre levevaner
2010

MeSH: Motivational Interviewing D062405
MeSH: Exercise D015444

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 347 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/fysisk-aktivitet-hvilken-effekt-har-motiverende-samtale-pa-gjennomforing-av-fysisk-aktivitet-egentrening)