Hjemmerehabilitering - Hvilken effekt har hjemmerehabilitering på brukere med store og sammensatte behov?

 

Søkedato: 25.09.2015
Søket er utført av Elisabet Hafstad

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ikke relevant kilde

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
Rehabilitering etter hjerneslag
2010

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante utover Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra Helsedirektoratet

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 - Stöd för styrning och ledning
2009

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Nationale kliniske retningslinjer om hhv multippel sklerose og erhvervet hjerneskade herunder hjerneslag omtaler ikke rehabilitering i hjemmet spesielt.

National Guideline Clearinghouse

Stroke rehabilitation. In: Canadian best practice recommendations for stroke care
2013

VA/DoD clinical practice guideline for the management of stroke rehabilitation
2010

Management of patients with stroke: rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning. A national clinical guideline
2010 (Se 5.4 Home based or outpatient rehabilitation?)

Epistemonikos

Economic evidence on integrated care for stroke patients; a systematic review
2012

Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis
2011 (Også i Cochrane Library)

Rehabilitation for community-dwelling people with stroke: home or centre based? A systematic review
2010

Comparison of rehabilitation outcomes in day hospital and home settings for people with acquired brain injury - a systematic review
2010

Early discharge to therapy-based rehabilitation at home in patients with stroke: a systematic review
2008 (Også i Cochrane Library)

Hjemmetræning af patienter med apopleksi - en medicinsk teknologivurdering [Home-based rehabilitation of patients suffering from stroke]
2005 (Også i Cochrane Library)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

 

Home‐based versus centre‐based rehabilitation for community‐ dwelling postacute stroke patients: a rapid review (Structured abstract)
2015

Multidisciplinary care for stroke patients living in the community: a systematic review (Structured abstract)
2013

Home-based therapy programmes for upper limb functional recovery following stroke
2012

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

MeSH: Home Care Services D006699
MeSH: Rehabilitation D012046

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 342 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjemmerehabilitering-hvilken-effekt-har-hjemmerehabilitering-pa-brukere-med-store-og-sammensatte-behov)