Hjerneslag - Hvilken effekt har fysioterapeutveiledet individuell-/gruppetrening og/eller mestringstiltak for pasienter med milde eller moderate restutfall etter hjerneslag?

 

Søkedato: 10.03.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
2010

Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling (IS-1592)
2009 (44. Slag (hjerneslag))

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Se nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för strokesjukvård - Stöd för styrning och ledning
2009 (se bilaga 1)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Management of stroke rehabilitation
Veterans Health Administration, Department of Defense  - USA 2010

Clinical guidelines for stroke prevention and management
National Stroke Foundation – Australia 2010

Management of patients with stroke: rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning. A national clinical guideline. (SIGN 118)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 2010, mindre oppdateringer I 2011 og 2014

NICE Guidance

Stroke rehabilitation: Long-term rehabilitation after stroke (CG162)
2013 (fullversjon)

Stroke rehabilitation: Long-term rehabilitation after stroke (CG162)
2013 (normalversjon)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA) 

Mestringstiltak:
Effectiveness of psychological interventions in chronic stage of stroke: a systematic review

(provisional abstract)
Mehta 2012

The effectiveness of caregiver psychosocial interventions on the psychosocial wellbeing, physical health and quality of life of stroke family caregivers and their stroke survivors: a systematic review
(structured abstract)
Cheng 2012

Trening:
Interventions for improving upper limb function after stroke

Pollock  2014

Interventions for improving sit-to-stand ability following stroke
Pollock 2014

Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke
Pollock 2014

Treadmill training and body weight support for walking after stroke
Mehrholz 2014

Application of principles of exercise training in sub‐acute and chronic stroke survivors: a systematic review
(provisional abstract)
Ammann 2014

Is more better? Using metadata to explore dose‐response relationships in stroke rehabilitation
(provisional abstract)
Lohse 2014

Evidence for the effectiveness of walking training on walking and self‐care after stroke: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials
(provisional abstract)
Peurala 2014

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

MeSH: Stroke D020521
MeSH: Exercise Therapy D005081
MeSH: Exercise Movement Techniques D026241
MeSH: Adaptation, Psychological D000223
MeSH: Self help groups D012657
MeSH: Peer group D010379
MeSH: Cognitive Therapy D015928
MeSH: Rehabilitation D012046

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 344 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hjerneslag-hvilken-effekt-har-fysioterapeutveiledet-individuell-gruppetrening-og-eller-mestringstiltak-for-pasienter-med-milde-eller-moderate-restutfall-etter-hjerneslag)