Hjemmebasert sykehusbehandling - Hvilke effekter har hjemmebasert sykehusbehandling i forhold til tradisjonell sykehusbehandling på pasienters livskvalitet?

Søkedato: 30.07. - 08.08.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ikke relevant kilde

BMJ Best Practice

Ikke relevant kilde

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ikke relevant kilde

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ikke relevant kilde

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ikke relevant kilde

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ikke relevant kilde

NICE guidance (National Institute for Health and Care Excellence)

Ikke relevant kilde

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Home versus in‐patient treatment for deep vein thrombosis
2018

Early discharge hospital at home
2017

Admission avoidance hospital at home
2016

Home versus hospital intravenous antibiotic therapy for cystic fibrosis
2015

Epistemonikos

Home infusion: Safe, clinically effective, patient preferred, and cost saving
2017

Efficacy of Hospital at Home in Patients with Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis
2015

A meta-analysis of «hospital in the home»
2012

Folkehelseinstituttet

Hjemmebasert sykehusbehandling som alternativ til behandling på sykehus. Systematisk litteratursøk med sortering
2018

Intermediære enheter og «hjemmesykehus» ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
2011

MeSH: Home Care Services, Hospital-Based D018575
MeSH: Home Infusion Therapy D018718

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hvilke-effekter-har-hjemmebasert-sykehusbehandling-i-forhold-til-tradisjonell-sykehusbehandling-p%C3%A5-pasienters-livskvalitet)