Cerebral parese - Hvilken effekt har intensiv trening på grovmotoriske ferdigheter hos skolebarn med cerebral parese?

Søkedato: 15.01.20
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Cerebral palsy: Overview of management and prognosis
Sist oppdatert juni 2019

Cerebral palsy: Treatment of spasticity, dystonia, and associated orthopedic issues
Sist oppdatert august 2019

BMJ Best Practice

Cerebral Palsy: Treatment
Sist oppdatert februar 2019

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Barn og unge med habiliteringsbehov: Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand: Veileder (PDF)
2015

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff 

Andre norske retningslinjer og veiledere

Pediatriveiledere: Generell veileder: Nevrologi: 11.12 Cerebral Parese
Norsk barnelegeforening
2017

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser
2014

G-I-N

The Management of Cerebral Palsy in Children:  A Guide for Allied Health Professionals: 12.2 Strengthening interventions (PDF)
NSW Government
2018

Cerebral palsy in under 25s: assessment and management (NG62)
NICE
2017
[Trening omtalt, men for å motvirke lav bentetthet, ikke fokus på grovmotorikk]

Spasticity in under 19s: management (CG145)
NICE
2016

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Exercise interventions for cerebral palsy
2017

Epistemonikos

Effects of Therapeutic Exercise Intensity on Cerebral Palsy Outcomes: A Systematic Review With Meta-Regression of Randomized Clinical Trials
2019

Active exercise interventions improve gross motor function of ambulant/semi-ambulant children with cerebral palsy: a systematic review
2019

Activity training on the ground in children with cerebral palsy: Systematic review and meta-analysis 
2019

Evidence-based Approach to Physical Therapy in Cerebral Palsy
2019 

Efficacy of cycling interventions to improve function in children and adolescents with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis
2019

Task-specific gross motor skills training for ambulant school-aged children with cerebral palsy: a systematic review
2017

Folkehelseinstituttet

Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering
2017

Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering
2017

Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov
2011

Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade
2008

MeSH: Cerebral Palsy D002547
MeSH: Exercise Therapy D005081

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/hvilken-effekt-har-intensiv-trening-p%C3%A5-grovmotoriske-ferdigheter-hos-skolebarn-med-cerebral-parese)