Influensa - Hva er effekten av influensavaksinering av sykehjemsbeboere?

 

Søkedato: 05.11.2015
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Principles of infection control in long-term care facilities
2015

Seasonal influenza vaccination in adults. Older adults
2015

BMJ Best Practice

Vaccines to prevent influenza in older people
2011

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Influensavaksinasjon - veileder for helsepersonell
2015

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

 

Vaccines for preventing influenza in the elderly
2010
(Se Kunnskapssenterets omtale av denne oversikten nederst i tabellen)

Cost-effectiveness analysis of influenza and pneumococcal vaccination for Hong Kong elderly in long-term care facilities
(Provisional abstract)
2009

Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review
2005

Epistemonikos

Ingen relevante treff

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Omtale av Cochrane-oversikt: Influensavaksine til eldre som bor på institusjon
2013

Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke. Systematisk oversikt
2009

MeSH: Vaccines D014612
MeSH: Influenza Vaccines D007252
MeSH: 
Nursing Homes D009735

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 325 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/influensa-hva-er-effekten-av-influensavaksinering-av-sykehjemsbeboere)