Kols - Vil kols-pasienter innlagt på medisinske avdelinger for eksaserbasjon ha bedre nytte av et komplekst akuttrehabiliteringsopphold på lungerehabiliteringsinstitusjon direkte etter innleggelsen enn standard behandling?

 

Søkedato: 17.06.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Pulmonary rehabilitation in COPD
Oppdatert januar 2014

Flere mulig relevante treff

BMJ Best Practice

COPD: Treatment approach: Acute Exacerbations
Oppdatert januar 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols
2012

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

 

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL
2014

National Guideline Clearinghouse

British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults
British Thoracic Society
2013

NICE Guidance

CG101 Chronic obstructive pulmonary disease (update): NICE guideline
2010

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
2010

Respiratory rehabilitation after acute exacerbation of COPD may reduce risk for readmission and mortality: a systematic review (Structured abstract)
2005

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
2011

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 232 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/kols-vil-kols-pasienter-innlagt-pa-medisinske-avdelinger-for-eksaserbasjon-ha-bedre-nytte-av-et-komplekst-akuttrehabiliteringsopphold-pa-lungerehabiliteringsinstitusjon-direkte-etter-innleggelsen-enn-standard-behandling)