Koordinerte tiltak - Hva er effekten av koordinerte tiltak for ungdom som sliter med psykisk problemer, rus og/eller utenforskap?

Søkedato: 27.08.18
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Psykisk helsearbeid for barn og unge: Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene
2007

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov: Metoder og verktøy for systematisk kvalitetsforbedring for helhetlige og koordinerte tjenester.
2018

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Alvorlige personlighetsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri
2016

Angstlidelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri
2016

Atferdsforstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri
2016

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning
2017

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning
2017

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

NKR: Behandling af angst hos børn og unge
2016

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Collaborative care for depression and anxiety problems
2012

Alternatives to inpatient mental health care for children and young people 
2009

Epistemonikos

Integrated Medical-Behavioral Care Compared With Usual Primary Care for Child and Adolescent Behavioral Health: A Meta-analysis.
2015

Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review.
2015

Evidence base on outpatient behavioral treatments for adolescent sub-stance use: updates and recommendations 2007-2013.
2014

Interagency collaboration in children and young people's mental health: a systematic review of outcomes, facilitating factors and inhibiting factors.
2016

System-level intersectoral linkages between the mental health and non-clinical support sectors: a qualitative systematic review.
2014

Targeted youth support: Rapid Evidence Assessment of effective early in-terventions for youth at risk of future poor outcomes
2008

Flere mulig relevante systematiske oversikter

Folkehelseinstituttet

Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern
2012

MeSH: Delivery of healthcare, integrated D019033
MeSH: Adolescent D000293
MeSH: Mental health D008603

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 605 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/koordinerte-tiltak-hva-er-effekten-av-koordinerte-tiltak-for-ungdom-som-sliter-med-psykisk-problemer-rus-og-eller-utenforskap)