Primærhelseteam - Hvilken effekt har primærhelseteam for brukere av kommunale helsetjenester?

Søkedato: 25.10. - 15.11.19
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

WHOs definisjon/forklaring på primærhelseteam: «Family medicine (FM) or primary care teams can vary between countries and in size: the core team usually is the general practitioner and a nurse, but can comprise a multidisciplinary team of up to 30 professionals including community nurses, midwives, feldshers, dentists, physiotherapists, social workers, psychiatrists, speech therapists, dietitians, pharmacists, administrative staff and managers. [..] fellow professionals with complementary contributions to make in patient care. This would be part of a broader social trend away from deference and hierarchy and towards mutual respect and shared responsibility and cooperation».

Det WHO kaller kjerneteam (core team) ligger tett opp til hvordan Helsedirektoratet bruker ordet i pilotprosjekt for utprøving av primærhelseteam i kommunene – «I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege", mens definisjonen i Primærhelsemeldingen (2015) er noe videre - «.. en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser.»

Den snevre forståelsen av primærhelseteam er lagt til grunn I utvelgelsen av mulig relevante referanser. Et utvidet tverr-/flerfaglig team vil trolig omtales med andre ord og uttrykk i litteraturen. Se for eksempel Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt referert nedenfor, eller Søketjenestens tidligere søk:

Koordinerte tjenester - Hvilken effekt har koordinerte tjenester for funksjonsnivå, mestring, livskvalitet og tjenesteuttak over tid hos brukere/pasienter med langvarige og sammensatte behov?

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ikke søkt

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff 

Fagprosedyrer.no

Ikke søkt

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ikke søkt

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ikke søkt

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ikke søkt

G-I-N

Ikke søkt

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

Ingen relevante treff

Epistemonikos

Inkluderer pasientnære utfallsmål:
Implications of interprofessional primary care team characteristics for health services and patient health outcomes: A systematic review with narrative synthesis
2019

Utfallsmål knyttet til primærhelseteamet og helsesystemet ellers:
Collaborative Approaches to Team-Based Primary Health Care for Individuals with Dementia in Rural/Remote Settings
2019

Impact of integrating pharmacists into primary care teams on health systems indicators: a systematic review
2019

Utilization of registered nurses in primary care teams: A systematic review
2017

'Gearing Up' to improve interprofessional collaboration in primary care: a systematic review and conceptual framework
2016

Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review
2015

Folkehelseinstituttet

Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt
2019

Samorganisering av fastleger med andre primærhelsetjenester: En systematisk oversikt
2017

Omsorgsbiblioteket

Ingen relevante treff


MeSH: Primary Health Care D011320
MeSHPatient Care Team D010348

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/primaerhelseteam-hvilken-effekt-har-primaerhelseteam-for-brukere-av-kommunale-helsetjenester)