Forside  

1 Innledning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Elektiv kirurgisk behandling av kreft i tykk- og endetarm skal utføres av spesialister i gastroenterologisk kirurgi med hovedvirke innen colorectalkirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller vikarbasert faglighet bør som hovedregel avstå fra elektiv behandling av tykk- og endetarmskreft D
Sykehus hvor det kun opereres 5 eller færre tilfeller av endetarmskreft per år bør avstå fra elektiv kirurgi av endetarmskreft C
Sykehus som behandler pasienter med tykk- og endetarmskreft skal ha formelle tverrfaglige team hvor utredning og behandling diskuteres D

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) har fra tidlig på 1990-tallet publisert og oppdatert nasjonale anbefalinger for utredning, behandling og oppfølging av tykk- og endetarmskreft gjennom den såkalte «Grønnboka» og senere gjennom NGICGs hjemmesider (www.ngicg.no). NGICG stod bak opprettelsen av Rectumcancerregisteret sammen med Kreftregisteret og Kreftforeningen i 1993. Resultatene fra Rectumcancerregisteret har vært benyttet som basis for faglige anbefalinger både om behandlingsrutiner og faglige standarder. Disse anbefalingene synes å være akseptert og langt på veg fulgt i fagmiljøene. Nasjonalt handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft erstattet «Grønnboka» i 2010, og har senere vært oppdatert flere ganger.

Gjennom rapportene fra Rectumcancerregisteret er det dokumentert en vesentlig reduksjon i lokale residiv og bedring i 5-års overlevelse etter behandling for endetarmskreft. Fra 2007 ble registeret utvidet til også å omfatte tykktarmskreft (Colorectalcancerregisteret). Det har senere endret navn til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, og er et av flere nasjonale kvalitetsregistre ved Kreftregisteret. Årsrapporten viser behandlingsresultater, og en del informasjon om stadie og behandlingen som er gitt, for alle pasienter som er kurativt operert for tykk- og endetarmskreft, både på nasjonal basis og for hvert enkelt sykehus. De siste 20 år har andelen som får lokale residiv blitt redusert, og er nå ca. 5%. Komplett og valid innrapportering fra sykehusene er nødvendig for å kunne lage rapporter, både nasjonalt og for sykehus. Kolorektalgruppen i NGICG (NGICG-CR) har det faglige ansvar for registeret.

Forholdet mellom volum og kvalitet

Forholdet mellom volum og kvalitet i behandling av kreft har vært fokus for en rekke publikasjoner og offentlige utredninger. For visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til bedre behandlingsresultat, mens det for andre diagnoser eller prosedyrer ikke er påvist en slik sammenheng. En nasjonal rapport om kreftkirurgi gir anbefalinger om minimumstall per år for operasjoner (3), men det er store forskjeller i anbefalingene mellom tumorgrupper og evidensen for disse kontrastene er svak. Enkeltrapporter viser også at god kvalitet kan oppnås i institusjoner med lavt volum. I et internasjonalt perspektiv vil flertallet av norske sykehus som behandler tykk- og/eller endetarmskreft, fremstå som sentre med relativt lavt volum. Data fra kvalitetsregisteret for tykk-og endetarmskreft har vist at sykehus hvor det kun sporadisk opereres endetarmskreft (5 eller færre inngrep per år) har utilfredsstillende resultater. Disse sykehusene må avstå fra elektiv kirurgisk behandling av endetarmskreft. De første kvalitetsresultatene for tykktarmskreft fra kvalitetsregisteret viser noen forskjeller mellom sykehus. Så langt er det likevel ingen holdepunkter for tydelig volum-kvalitet sammenheng.

Kirurgisk kompetanse

Kirurgisk behandling av tykk- og endetarmskreft skal utføres av spesialister i gastroenterologisk kirurgi med sitt hovedvirke innen colorectalkirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller med vikarbasert faglighet innen gastroenterologisk kirurgi bør som hovedregel avstå fra elektiv operativ behandling av tykk- og endetarmskreft. Ved kurative operasjoner for endetarmskreft bør to gastrokirurger med hovedvirke innen colorectalkirurgi utføre inngrepet.

Tverrfaglige team

Nytten av tverrfaglige møter/team er dokumentert i litteraturen (4). Det bør derfor etableres formelle tverrfaglige møter på alle sykehus som behandler tykk- og endetarmskreft. Som hovedregel skal pasienter med tykk- og endetarmskreft diskuteres i slike møter. Tverrfaglige møter for vurdering av tykk- og endetarmskreft må ha deltakelse av gastrokirurg, radiolog og onkolog. Der nødvendig kompetanse ikke er fysisk tilgjengelig på institusjonen må det etableres kvalitativt tilfredsstillende videokonferanseordninger med et annet kompetent fagmiljø. Et alternativ kan være at pasienten henvises til annet sykehus for slik tverrfaglig vurdering. Tverrfaglige møter må ha mulighet for tilknytning av patolog. Ved vurdering av kurativ behandling hvor metastasekirurgi inngår bør relevant kompetanse innhentes.