Adolescent idiopatisk skoliose (AIS) – pre- og postoperativ fysioterapi etter kirurgisk behandling

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Fysioterapeuter

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn (10-18 år) med idiopatisk skoliose

Hensikt og omfang

 • Fagprosedyren skal sikre at barn/ungdom med adolescent idiopatisk skoliose (AIS) får adekvat og kunnskapsbasert pre- og postoperativ fysioterapibehandling. Videre skal prosedyren sikre behandlingssløyfen og kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 1. og 2. linjetjenesten.
 • Prosedyren gjelder for pasienter med AIS som opereres elektivt.
 • Fysioterapeutens oppfølging er en del av en multidisiplinær tilnærming (1).
 • Prosedyren gjelder for pasienter som følger et forventet postoperativt forløp.
 • Prosedyren kan også vurderes anvendt hos tilsvarende pasientgruppe i voksen alder.

Ansvar

 • Aktuelle ledere på avdelings- og seksjonsnivå har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent.
 • Behandlende fysioterapeut har ansvar for fysioterapitiltak i samsvar med gjeldende prosedyre.
 • Fysioterapeutens oppfølging er en del av en multidisiplinær tilnærming (1).

Anbefaling

Preoperative tiltak

Informasjon og mestringsstrategier gitt til pasienten før operasjonen har en positiv effekt på postoperativ smerte og engstelse (1). I tillegg kan den være med på å øke pasientens selvfølelse og gjennomføringsevnen av den postoperative treningen (1-3).

Foreldre/pårørende som følger pasienten vil kunne ha nytte av samme informasjon da deres bekymring/usikkerhet kan påvirke barnet postoperativt (1).

Preoperativ informasjon

 • Pasienten (og pårørende) får preoperativ informasjon av fysioterapeut som en del av en multidisiplinær tilnærming (1).
 • Informasjonen gis muntlig og skriftlig (2).

Informasjonen bør omfatte: 
 • forventet postoperativt forløp
 • begrunnelse for hvorfor tidlig mobilisering er viktig (1, 3, 4); se punkt om mobilisering
 • postoperative følger som smerte, kvalme, nedsatt aktivitet, forstoppelse, nedsatt matlyst, og mestringsstrategier for å takle disse (1)(*)
 • bevisstgjøring av holdning etter operasjon, avspenning i nakke/skuldre og fri pust
 • oppfordring til egenaktivitet; sirkulasjonsøvelser, mobilisering og gjennomføring av egentreningsprogram
Instruksjon:
 • Lungefysioterapi: lære pasienten teknikker for å øke funksjonell residualkapasitet (FRC).
  Gjennomgang av øvelser med dyp inspirasjon (DBE); teknikk beskrevet under postoperative tiltak (3, 5)
 • Forflytning: fra ryggleie via sideleie i seng til sittende på sengekant     

Postoperative tiltak

Fysioterapi på sykehuset som inkluderer mobilisering, funksjonell trening (ADL), instruksjon i øvelser samt råd og veiledning kan spille en signifikant rolle i å hjelpe pasienten tilbake til skole/jobb og vanlig daglig aktivitet. Dette kan redusere utgifter i forbindelse med operasjonsforløpet og øke livskvaliteten til pasienten (6).

Pasienten skal ha fysioterapibehandling fra første postoperative dag (6, 7).

Lungefysioterapi:

Lungefysioterapien bør bestå av tiltak for å øke FRC og for å forebygge lungekomplikasjoner (3). Behandlingen bør utføres i så respirasjonsfremmende stilling som mulig (ofte sittende og/eller stående) (8).

 • Øvelser med DBE; start med rolig dyp inspirasjon (så nærme som mulig til total lungekapasitet), hold så pusten i 2-5 sekunder, avslutt med rolig utånding (3).
  Opptil 10 repetisjoner x 3, med 30-60 sekunder hvile mellom hvert sett. Bør gjøres hver våkne time (3, 5, 9).
 • Ved sekretproblematikk tilføres bruk av PEP i kombinasjon med støt og hoste (5). Behandlingen kan kombineres med andre manuelle teknikker.
  PEP: 10-15 dype pust x 3 med en motstand på 10-15cm H2O gjøres hver våkne time (5, 10).
 • Når pasienten er fullt mobilisert og har normal oksygenmetning avsluttes behandlingen (5) (*).

Mobilisering:

Tidlig mobilisering er nødvendig. Det har positiv effekt på å redusere smerte, forstoppelse, kvalme og bidrar til dyp inspirasjon (1, 3). Jo tidligere pasienten kan starte mobilisering etter operasjon, jo fortere kommer de tilbake til funksjonell aktivitet (ADL) (4).

 • Pasienten mobiliseres første postoperative dag; til sittende på sengekant/stående med støtte (7).
 • Forflytning i og inn/ut av seng med fokus på å bli selvhjulpen.
 • Videre forløp; gradvis gjenopptagelse av normal gangfunksjon, først med prekestol, deretter uten. Gange i trapp.
 • For å forebygge eller behandle symptomer på lungekomplikasjoner bør leieendringer/mobilisering skje så ofte som pasientens tilstand tillater det i kombinasjon med dype pusteøvelser hver time på dagtid (5).

Øvelser:

 • Sirkulasjonsfremmede øvelser for å unngå DVT startes opp umiddelbart; ankelbevegelser, quadricepsstramminger, setestramminger og aktiv bøy/strek i hofter og knær (11). Armbevegelser.
 • Egentreningsprogram med enkle øvelser for avspenning, sirkulasjon, styrke og stabilitet. Programmet gjøres på sykehuset og etter hjemreise frem til gjenopptagelse av normal aktivitet (12).
 • Bevisstgjøring av holdning (*)

Informasjon:

Videreføre preoperativ informasjon samt orientere om aktivitet etter utreise.

Etter utreise fra sykehuset

Fysioterapioppfølging:

Dette er vanligvis ikke nødvendig, pasienten kan henvises fra lege ved behov (12, 13). Ved behov opprettes det kontakt med fysioterapeut lokalt som informeres muntlig og skriftlig.

Tilbake til skole:

Oppstart på skole bør skje så raskt som mulig når formen tillater det. Deltid anbefales i 4-6 uker før man gradvis øker til fulltid (12). To sett med skolebøker anbefales.
Gymnastikk: Pasienten skal ha tilpasset gymnastikk, innenfor de retningslinjene som gis.

Råd om videre aktivitet

Aktivitet:

Det er ingen restriksjoner i forhold til vanlig daglig aktivitet. Pasienten anbefales å opprettholde regelmessig aktivitet, spesielt med tanke på utvikling av styrke i kjernemuskulaturen og kondisjon (12, 14). Egentreningsprogrammet videreføres.

Bassengtrening: kan gjennomføres etter at operasjonssåret har grodd (4)(*).
Sykling: Ergometersykkel kan benyttes så fort formen tillater det. Vanlig sykling etter 3 måneder (*).
Løping: Etter 3 mnd (13), lett jogging etter 6 uker om form og forhold tillater det (*).
Aktivitet med fare for fall: etter 6 måneder (*).

Returnere til sport:

Anbefalinger for å returnere til sport varierer fra kirurg til kirurg, fra så lite som 3 måneder til 12 måneder postoperativt. Når ryggen har grodd, er all type sport lov med mulig unntak av noen typer kollisjonssport (hockey, rugby, amerikansk fotball). Den reduserte bevegelsen til en avstivet rygg kan gjøre det vanskelig å utøve aktiviteter som turn og dansing på høyt nivå (*)(12, 13, 15).

Nye operasjonsmetoder tillater nå å gjenoppta sportslig aktivitet tidligere enn før (13). Behandlende kirurg avgjør når aktiviteten kan gjenopptas basert på hvor mange nivåer som er fusjonert, operasjonstype, og type sportslig aktivitet (12).

Definisjoner

ADL: Activity of Daily Living/ aktiviteter i dagliglivet (16)

 • Meningsfulle og målrettede handlinger som mennesker utfører på ulike livsområder. For eksempel å sette/reise seg, forflytning inn/ut av seng, gange i trapp, spise, toalettbesøk, gå på skole

AIS: Adolescent Idiopatisk Skoliose

 • Ryggskjevhet som opptrer, uten annen kjent årsak, etter at barnet er blitt 10 år (17)

DBE: Deep Breathing Exercise

 • Øvelser hvor man puster dypt inn uten hjelpemidler, gjerne med inspiratorisk hold (5)
 • I teorien åpner dype inspirasjonsøvelser kollapsede alveoler, reduserer atelektaser, fremmer sekretmobilisering og gjenvinner optimale lungevolum (3, 10)

DVT: Dyp Venetrombose

 • Blodpropp i en av kroppens dype vener

FRC: Functional Residual Capacity

 • Funksjonell residualkapasitet
 • Lungenes hvilevolum

Lungefysioterapi (5)

 • Tiltak utført av fysioterapeut med formål om å øke lungevolum, forbedre blodgasser og fasilitere sekretmobilisering

PEP: Positive Expiratory Pressure (5, 10)

 • Positivt ekspirasjonstrykk
 • Oppnås ved bruk av enkle hjelpemidler hvor man blåser ut mot en motstand (en maske eller munnstykke mot en «nippel», eller et rør ned i vann)
 • For eksempel «mini-PEP», blåseflaske, leppeblås og Flip Flap-ball

Referanser

 • * = prosjektgruppens anbefalinger, se metoderapporten
 1. Rullander AC, Isberg S, Karling M, Jonsson H, Lindh V. Adolescents' experience with scoliosis surgery: a qualitative study. Pain Manag Nurs. 2013 Mar;14(1):50-9. PubMed PMID: 23452527.
 2. Johansson K, Nuutila L, Virtanen H, Katajisto J, Salantera S. Preoperative education for orthopaedic patients: systematic review. J Adv Nurs. 2005 Apr;50(2):212-23. PubMed PMID: 15788086.
 3. Smetana GW. Strategies to reduce postoperative pulmonary complications: Up To Date; 2015 [updated 11.08.2015; cited 2016 27.01].
 4. Villalta EM, Peiris CL. Early aquatic physical therapy improves function and does not increase risk of wound-related adverse events for adults after orthopedic surgery: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Jan;94(1):138-48. PubMed PMID: 22878230.
 5. Antonsson M, Olsén MF, Johansson H, Sandström L, Urell C, Westerdahl E, et al. Riktlinjer för andningsvårdande behandling inom sjukgymnastik för patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi: Salgränska Universitetssjukhuset; 2009 [cited 2016 27 jan].
 6. Gilmore SJ, McClelland JA, Davidson M. Physiotherapeutic interventions before and after surgery for degenerative lumbar conditions: A systematic review. Physiotherapy (United Kingdom). 2015 01 Jun;101(2):111-8. PubMed PMID: 2014874208.
 7. Rushton A, Wright C, Heap A, White L, Eveleigh G, Heneghan N. Survey of current physiotherapy practice for patients undergoing lumbar spinal fusion in the United Kingdom. Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(23):E1380-E7. PubMed PMID: 2015878486.
 8. 8. Brautaset K. Fysioterapi for forebygging av lungekomplikasjoner ved sternotomi, thoracotomi, laparotomi og thoracolaparotomi: Oslo Universitetssykehus; 2012 [updated 21.11.2012; cited 2016 27 jan].
 9. Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care, An evicence-based approch to respiratory and cardiac management. Nelson Thornes; 3rd Revised edition; 2001.
 10. Orman J, Westerdahl E. Chest physiotherapy with positive expiratory pressure breathing after abdominal and thoracic surgery: a systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Mar;54(3):261-7. PubMed PMID: 19878100.
 11. Kishner C, Colby LA. Therapeutic Exercise: Foundations & Techniques. 5th ed: F.A. Davis Company; 5 edition (April 24, 2007); 2007.
 12. Tarrant RC, O'Loughlin PF, Lynch S, Queally JM, Sheeran P, Moore DP, et al. Timing and predictors of return to short-term functional activity in adolescent idiopathic scoliosis after posterior spinal fusion: a prospective study. Spine. 2014 Aug 15;39(18):1471-8. PubMed PMID: 24875955.
 13. Lehman RA, Jr., Kang DG, Lenke LG, Sucato DJ, Bevevino AJ, Spinal Deformity Study G. Return to sports after surgery to correct adolescent idiopathic scoliosis: a survey of the Spinal Deformity Study Group. Spine J. 2015 May 1;15(5):951-8. PubMed PMID: 24099682.
 14. Practice B-B. Scoliosis: BMJ. Best Practice; 2016 [updated 26.01.2016; cited 2016 26.01].
 15. Scherl SA. Adolescent idiopathic scoliosis- Management & prognosis: Up To Date; 2015 [updated 15.07.2015; cited 2016 27 jan].
 16. Store Norske Leksikon. ADL: 2005-2007 [updated 2014.04.14]. 
 17. Sneppen O, Bünger C, Hvid I, Søballe K. Ortopædisk Kirurgi. 8. ed2014. 708 p.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Tone Soltvedt, spesialfysioterapeut, avdelingsleder for prosedyreansvarlige - Marte Traae Magnusson, spesialfysioterapeut, spesialist i ortopedisk fysioterapi - Kirsti Krosby, spesialfysioterapeut, spesialist i ortopedisk fysioterapi, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi - Anita Hoddevik Dagsgard, Spesialfysioterapeut, spesialist i ortopedisk fysioterapi, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi - Kjetil Kivle, overlege.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/Adolescent-idiopatisk-skoliose-ais-pre-og-postoperativ-fysioterapi-etter-kirurgisk-behandling)