Permanent urinkateter – stell, skifte av pose, tømming av pose og blæreskylling hos hjemmeboende voksne

Utgitt av:
Bergen kommune

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell i hjemmetjenesten

Pasienter prosedyren gjelder for:
Hjemmeboende pasienter med permanent urinkateter

Hensikt og omfang

 • Sikre kunnskapsbasert sykepleie til hjemmeboende pasienter som har permanent kateter (KAD) når det gjelder stell, tømming og skifte av urinpose og blæreskylling
 • Sikre fri urindrenasje og god blæretømming
 • Forebygge komplikasjoner som urinveisinfeksjon, blødning, tett kateter, lekkasje langs kateteret og hindre at kateteret faller ut
 • Sikre at hjemmeboende pasienter får skriftlig informasjon om observasjon og kateterstell og at pasient/pårørende vet hvor de skal henvende seg ved eventuelle problemer

Ansvar

Etat for hjemmebaserte tjenester ved etatsdirektør har ansvar for at prosedyren er oppdatert.

Enhetsleder har ansvaret for å gjøre prosedyren kjent, at den følges og at personalet har ferdigheter, kunnskap og utstyr til å gjennomføre denne.

Alt autorisert helsepersonell som steller, tømmer og skifter pose og blæreskyller KAD, har et selvstendig ansvar for å gjennomføre prosedyren slik den er beskrevet og å holde seg faglig oppdatert

Nyansatte og vikarer skal ha opplæring av autorisert helsepersonell som kan prosedyren.

Fremgangsmåte

Daglig stell

Generell anbefaling gjennom hele prosedyren: «Håndhygiene til rett tid - Pasienter med urinkateter».

Utstyr - Daglig stell

 • Rene nitril/lateks hansker
 • Rent arbeidstøy/plastforkle
 • Mild såpe
 • Ren vaskeklut eller engangsklut og håndkle
 • Avfallspose

Gjennomføring - Daglig stell (ren teknikk)

 • Utfør håndhygiene (1-7).
 • Ta på rene hansker (1, 3, 7, 8).
 • Vask med mild såpe og vann rundt urinrørsåpningen. Vask innenfra og utover (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10).
 • Vask også selve kateteret ved urinrørsåpningen (5).
 • Menn; trekk forhuden tilbake over glans penis etter vask (5).
 • Sørg for fri drenasje og kontroller fiksasjon. Det skal ikke være knekk på slangen eller drag i kateteret (5, 6, 8, 10).
 • Urinposen skal fikseres under blærenivå (5, 6, 8, 10).
 • Observer og dokumentér dersom det oppstår blødning eller lekkasje langs kateteret (1, 5).
 • Observer mengde urin, farge og lukt, og dokumenter ved uregelmessigheter (1, 5).

Tømming av urinpose

Posen skal tømmes regelmessig, og helst før den er 3/4 full (1, 6, 8, 9, 10).

Utstyr - Tømming av urinpose

 • Rene hansker
 • Egnet urinbeholder; urinflaske, litermål eller bøtte
 • Fikseringsutstyr
 • Rene kompresser

Gjennomføring - Tømming av urinpose (ren teknikk)

 • Utfør håndhygiene før og etter prosedyren (1-7).
 • Ta på rene hansker (1, 3, 7, 8).
 • Åpne tappekranen og tøm urinen i beholderen.
 • Pass på at tappekranen ikke kommer i kontakt med beholderen (6, 10).
 • Lukk tappekranen og tørk av enden med en ren kompress.
 • Fikser posen under blærenivå. Posen skal ikke ligge på gulvet (1, 5, 6, 8, 9, 10).
 • Se til at det ikke er drag eller knekk på slangen (5, 6, 8, 10).
 • Observer mengde urin, farge og lukt, og dokumentér ved uregelmessigheter (1, 5).
 • Tøm urinen i toalettet. Rengjør beholderen med klorholdig vaskemiddel daglig (7).

Nattpose

Utstyr - Tilkobling av nattpose

 • Rene hansker
 • Rene kompresser
 • Desinfeksjonssprit 70% alkohol
 • Saks
 • Nattpose

Gjennomføring - Tilkobling av nattpose (ren teknikk)

 • Utfør håndhygiene før og etter prosedyren (1-7).
 • Ta på rene hansker (1, 3, 7, 8).
 • Tøm urinposen (dagposen)
 • Fukt kompresser med desinfeksjonssprit 70% alkohol (2, 12).
 • Klipp til lengden på nattposen ved behov. Rengjør saks og poseslange med desinfeksjonssprit 70% alkohol før bruk (2, 12).
 • Desinfiser tappekran på dagposen og mellomstykket på nattposen med de fuktede kompressene (12).
 • Ikke berør endene på slangene etter desinfisering.
 • Koble nattpose til dagpose. Påse at tappekran på dagposen er åpen.
 • Påse at posene fikseres under blærenivå. Posene skal ikke ligge på gulvet (1, 5, 6, 8, 9, 10).

Utstyr - Frakobling av nattpose

 • Rene hansker
 • Rene kompresser

Gjennomføring - Frakobling av nattpose (ren teknikk)

 • Utfør håndhygiene før og etter prosedyren (1-7).
 • Ta på rene hansker.
 • Koble nattpose fra dagpose.
 • Lukk tappekran på dagposen.
 • Tørk tappekranen med ren kompress.
 • Tøm urinen i toalettet.
 • Kast nattposen, eller legg den i en ny, ren plastpose for oppbevaring dersom den skal brukes igjen.
 • Nattposen skiftes ved behov og minst en gang i uken (2, 5).

Skifte av urinpose

Ved nylig innlagt kateter, skal posen ikke byttes før det har gått 14 dager (5). Etter 14 dager kan posen byttes 1 gang per uke (1, 2, 5, 8, 10). Drenasjesystemet skal alltid holdes lukket (1, 2, 5, 8, 9).

Utstyr - Skifte av urinpose

 • Rene hansker
 • Ren stellefrakk eller plastforkle
 • Rene kompresser
 • Desinfeksjonssprit 70% alkohol
 • Saks
 • Kateterklemme
 • Tape til å forsegle koblingen mellom kateteret og slangen til posen
 • Fikseringsutstyr

Gjennomføring - Skifte av urinpose (ren teknikk)

 • Utfør håndhygiene før og etter prosedyre (1-7).
 • Finn frem og tilrettelegg utstyret (1-3, 5, 7).
 • Fukt kompressene med desinfeksjonssprit 70% alkohol (2, 12).
 • Rengjør saksen, enden på ny pose og mellomstykket med desinfeksjonssprit 70% alkohol før bruk (2, 12). Klipp til lengden på ny urinpose ved behov.
 • Ta på rene hansker (12).
 • Fest kateterklemmen (2, 6).
 • Ta av forseglingstapen mellom kateteret og posen og rengjør med fuktede kompresser (2, 6). La det tørke.
 • Bryt koblingen. Rengjør kateterenden med fuktede kompresser (2, 6).
 • Koble til ny pose uten å berøre kateteråpningen eller åpningen til urinposeslangen (non-touch-metode) (11).
 • Forsegl koblingen mellom kateteret og slangen med tape (1, 6, 8-10).
 • Ta av kateterklemmen (1, 6, 8-10).
 • Sørg for at kateteret er riktig festet for å unngå drag og for å sikre fri drenasje (1, 6, 8-10). 

Blæreskylling

Blæreskylling skal normalt ikke gjennomføres (1, 8, 10). Blæreskylling skal kun utføres en gang om ikke annet er bestemt av lege. Om det ikke er effektivt, skal kateteret skiftes (8).

Utstyr – Blæreskylling

 • 1 pk sterilt skiftesett
 • 2 pk sterile kompresser
 • 2 par rene hansker
 • Plastforkle eller ren stellefrakk
 • Desinfeksjonssprit 70% alkohol
 • 2 stk. steril 60 ml sprøyte
 • NaCl 9 mg/ml til skyll (120 ml)
 • Kladd
 • 1 plastpose
 • Eventuelt kateterpose (til skift)
 • Kateterklemme

Gjennomføring - Blæreskylling (steril teknikk med non-touch-metode)

 • Informer pasienten om prosedyren og fremgangsmåten (5).
 • Utfør håndhygiene før og etter prosedyren (1-7).
 • Finn frem utstyret og ta på plastforkle/stellefrakk.
 • Plastpose til avfall plasseres hensiktsmessig (7).
 • Dekk opp utstyret; åpne skiftesettet, sterile kompresser og sterile sprøyter.
 • Fukt kompresser med desinfeksjonssprit 70% alkohol (2, 12).
 • Fyll begeret i skiftesettet med NaCl 9 mg/ml
 • Ta på rene hansker (12).
 • Trekk opp 2 stk. 60 ml sprøyter med NaCl 9 mg/ml.
 • Hold rundt kateterkoblingen med de fuktede kompressene (2, 12).
 • Vask kateterkoblingen og poseslangen med desinfeksjonssprit 70% alkohol (2, 5).
 • Bryt koblingen.
 • Skal posen brukes videre pakkes enden på slangen inn i steril kompress dynket i desinfeksjonssprit 70% alkohol og legges på ren kladd (2, 5).
 • Vask kateterende og enden på poseslangen med de fuktede kompressene (5).
 • Skyll med 60 ml sprøyte fylt med NaCl 9 mg/ml. Hold slangen med en steril kompress (5).
 • Aspirer. Ha kontroll med hvor mye som blir aspirert. Skal samsvare med tilnærmet mengde som er satt inn (5).
 • Legg sprøyten i pussbekken.
 • Ev. skyll med flere sprøyter til urinen blir klar (5).
 • Koble på kateterpose. Følg prosedyre for poseskift.
 • Dokumenter indikasjon for skylling, mengde skyllevæske og resultatet (1, 5).

 

Observasjoner hos pasienter med KAD

 • Sjekk at kateteret er riktig fiksert for å unngå drag
 • Blødning
 • Smerter
 • Lekkasje langs kateteret
  • Sjekk at ballongen er fylt med riktig væskemengde
  • Vurder behov for skifte av kateter og endring av kateterstørrelse
 • Mengde urin
 • Utseende
 • Lukt
 • Temperaturendring
 • Posen skal ikke ligge på gulvet
 • Dokumenter hyppighet for kateterskift
 • Vurder behovet for fortsatt å ha permanent kateter og vurder henvendelse til lege i forhold til om det kan fjernes (5).

Definisjoner

Aseptisk teknikk:
«Med aseptisk teknikk menes bruk av sterilt utstyr, og at steriliteten opprettholdes frem til prosedyren er avsluttet» (2). Omhandler bruk av «non-touch» teknikk og samtidig anvendelse av sterile produkter (2, 11).

Non-touch teknikk:
Teknikk hvor hendene ikke må berøre det sterile området på grunn av risiko for kontaminasjon med mikroorganismer fra hendene. Hovedprinsippet er at sterile nøkkelpunkter av produktet ikke kommer i kontakt med noe som er usterilt. Et sterilt produkt er bare sterilt som nyåpnet (11).

Ren teknikk
er basert på basale smittevernrutiner og inkluderer følgende tiltak:

 • håndhygiene
 • personlig beskyttelsesutstyr (bruk av rene hansker og beskyttelsesfrakk)
 • håndtering av pasientnært utstyr
 • rengjøring av arbeidsflater
 • avfallshåndtering
 • trygg infeksjonspraksis (7)

Referanser

 1. Robb P., Bhatt A., Hine C., Rogers G., Seddon J. Healthcare-associated infections: prevention and control in primary and community care.  NICE guideline CG139 [elektronisk artikkel] 2012 Mars. [hentet 2016-02-08].
 2. Fagernes M., Sorknes N., Lingaas E. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - nettbasert veileder. [Internett]. Oslo. Folkehelseinstituttet. 2013 Mai [hentet 2016-02-08]. 
 3. Tenke P., Kovacs B., Bjerklund Johansen TE.,Matsumoto T., Tambyah PA., Naber KG. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. [Internett]. US National Library of Medicine National Institutes of Health. 2008 Februar. [hentet 2016-02-08].
 4. Villumsen BR., Pedersen BM., Svejstrup M., Lomborg S. Afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (kateter à demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (>18 år) indlagte eller ambulante patienter.  [Internett] Center for kliniske retningslinjer - Clearinghouse. 2012 August. [hentet 2016-02-08].
 5. Arnhild Fredriksen, Wenche Patrono, Camilla Skjegstad, Michaela Lelek, Eva Mari A. Harboe. Urinkateter, permanent – innleggelse, stell, skifte, skylling og seponering hos voksne. [Internett]. Kunnskapsbasert fagprosedyre. Oslo. Oslo Universitetssykehus. 2014. [hentet 14.02.2016].
 6. European Association of Urology Nurses (EAUN) 2012. Catheterisation - Indwelling catheters in adults. Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care.
 7. Folkehelseinstituttet. Basale smittevernrutiner, Smittevernveilederen, temakapittel 09 [Internett]. Oslo. Folkehelseinstituttet. [hentet 19.09.2016]. 
 8. Schaeffer J., Richie, J.P, Chen, W. Placement and management of urinary bladder catheters. UpToDate [elektronisk artikkel]. 2016 Apr [hentet 2016-02-08]. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/placement-and-management-of-urinary-bladder-catheters#H33
 9. Wald HL., Fink RM., Makic MB., Oman KS. Prevention of catheter-associated urinary tract infection. 2012 MND Evidence-based geriatric nursing.
 10. Gould CV., Umscheid CA., Agarwal RK., Kuntz G., Pegues DA. and the Helthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC); Guideline for prevention of catheterassociated urinary tract infections 2009.
 11. Frølund, JC & Møller, T. Center for Kliniske Retningslinjer: Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter, 2011 (Ref. til Non-touch teknikk).
 12. Konsensusgruppe: Marianne Takle, urolog og sykehjemslege Bergen kommune, Tone Hestad Storebø, urologisk sykepleier Haukeland Universitetssjukehus, Cristine Skår, sykepleiefagligkonsulent Bergen kommune.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Bergen kommune

Forfatter(e):
Irmelin Justlar, sykepleiefaglig konsulent - Kjersti Kvamme, sykepleiefaglig konsulent - Cristine Skår, sykepleiefaglig konsulent - Siri Gjellesvik, sykepleiefaglig konsulent - Runhild Lægreid Syse, sykepleiefagligkonsulent - Anna Marie Frøseth, assisterende gruppeleder.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/Permanent-urinkateter-stell-skifte-av-pose-t%C3%B8mming-av-pose-og-bl%C3%A6reskylling-hos-hjemmeboende-voksne)