Antitrombosestrømper – bruk ved elektiv hofteprotesekirurgi

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell, pasienter og pårørende som skal tilpasse, veilede eller bruke antitrombosestrømper for å hindre dyp venetrombose postoperativt

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter ≥ 40 år som får implantert hofteprotese elektivt, se Inklusjons- og eksklusjonskriterier for søkestrategi

Denne prosedyren vil bli oppdatert av OUS høsten 2019, sammenslått med Antitrombosestrømper - bruk etter Aorta Coronar Bypass (ACB) operasjon.

Hensikt og omfang

Retningslinjen gir anbefalinger til helsepersonell, pasienter og pårørende som skal tilpasse, veilede eller bruke antitrombosestrømper for å hindre dyp venetrombose postoperativt.

Anbefalingene gis på bakgrunn av en systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur og klinisk erfaringsgrunnlag.

Anbefaling

Kliniske spørsmål

Hvem må avgjøre om antitrombosestrømper bør benyttes i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi?

Sterk anbefaling : Lege skal alltid vurdere om pasienten bør bruke antitrombosestrømper i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi. Antitrombosestrømper som profylakse kan supplere medikamentell behandling i primærforebygging av DVT ved elektiv hofteprotesekirurgi. Pasienter med økt blødningsrisiko bør gis mekanisk profylakse som eneste behandling inntil blødningsrisiko reduseres og farmakologisk profylakse evt. igjen kan ordineres.

Når bør pasienten starte med bruk av antitrombosestrømper i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi?

Sterk anbefaling : Pasienten bør starte med bruk av antitrombosestrømper ved innleggelse.

Hvilke pasienter skal ikke bruke antitrombosestrømper?

Sterk anbefaling : Ikke tilby antitrombosestrømper til pasienter med:

 • mistenkt eller påvist perifer arteriell sykdom
 • perifer arteriell bypass graft
 • lokale tilstander som skjør pergamenthud, dermatitt, gangren eller nylig hudgrafting der strømpene kan forårsake skade
 • kjent allergi mot strømpematerialet
 • hjertesvikt
 • uttalt legg ødemer eller lungeødem fra (congestive) hjertesvikt
 • unormal leggform eller fasong
 • stor deformasjon i foten som forhindrer korrekt strømpetilpasning

Hvor lenge bør pasienter bruke antitrombosestrømper i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi?

Sterk anbefaling : Pasienten bør bruke antitrombosestrømper så lenge vedkommende har vesentlig redusert mobilitet relatert til hofteproteseinngrepet.

Bør pasienten bruke hoftelange eller knelange antitrombosestrømper?

Svak anbefaling : Valg av hoftelange eller knelange antitrombosestrømper bør baseres på klinisk avgjørelse, preferanse hos pasienten, enighet mellom behandler og pasient og kirurgisk snitt/plassering av snitt. Hoftelange antitrombosestrømper er mer effektive enn knelange antitrombosestrømper i kombinasjon med lav molekylær heparin (LMWH) hos kirurgiske pasienter.

Bør pasienten bruke antitrombosestrømper på begge føtter?

Moderat anbefaling : Pasienten bør bruke antitrombosestrømper på begge føtter.

Hvilken kompresjonsgrad bør antitrombosestrømpene ha?

Moderat anbefaling : Bruk antitrombosestrømper som gir gradert kompresjon med venetrykk på 14-15 mmHG ved tjukklegg.

Hvordan utføres korrekt måling for tilpassing av antitrombosestrømper?

Sterk anbefaling : Utfør måling av begge føtter fortrinnsvis om morgenen før pasienten har stått opp fordi hevelse i beina sannsynligvis er mer redusert da.

Sterk anbefaling : Utfør remåling av føttene etter operasjonen på grunn av ødemdannelse postoperativt.

Sterk anbefaling : Måling og tilpassing av antitrombosestrømper skal foretas av kompetent personell.

Sterk anbefaling : Utmåling av knelange strømper måles ut fra omkretsen på tykklegg. Ved utmåling av hoftelange strømper måles omkrets av tykklegg og fra hæl til lyskemål.

Hvordan sikre at pasienten bruker antitrombosestrømper korrekt og med rett kompresjonstrykk?

Sterk anbefaling : Informer og vis pasienten hvordan antitrombosestrømper brukes korrekt, og forviss deg om at pasienten forstår at strømpene vil redusere risikoen for dyp venetrombose, forutsatt at de brukes korrekt. Overvåk hvordan pasienten bruker strømpene og tilby assistanse ved feilbruk. Pasienten og / eller pårørende bør få muntlig og skriftlig informasjon om korrekt bruk av antitrombosestrømper før utskrivning fra sykehuset. Informasjon skal gis av helsepersonell som har kompetanse i bruk av antitrombosestrømper.

Sterk anbefaling : Pasienten bør oppmuntres til bruk av kompresjonsstrømper dag og natt, men strømpene bør tas av daglig for en kortere periode for å observere og stelle huden, samt for å bytte strømpene.

Sterk anbefaling : Strømpene bør tas av daglig for observasjon av huden. God hudpleie er viktig, fordi hudtørrhet kan lett oppstå. Ved dårlig hudkvalitet eller sensibilitetstap, bør huden inspiseres 2-3 ganger daglig.
Hvis blemmer, merker, misfarging av hud oppstår, eller pasienten at opplever smerte eller ubehag bør man avslutte behandlingen med antitrombosestrømper.

Hvordan bør man ta på antitrombosestrømper?

Svak anbefaling : Følg leverandør sin anbefaling.

Hvilke risikofaktorer kan oppstå ved feil bruk av antitrombosestrømper?

Sterk anbefaling : Ved feil bruk av antitrombosestrømper kan antitromboseeffekten oppheves og/eller antitrombosestrømpene kan skape en reverserende effekt.

Hvordan rengjøre antitrombosestrømpene?

Svak anbefaling . Vask strømpene på den temperatur og frekvens som leverandøren anbefaler. Etter 30 vask (ca. 3. mnd. bruk) bør en få nye strømper.

Svak anbefaling : Helsepersonell må vurdere hvilke egenskaper/kriterier en antitrombosestrømpe må inneha når man ordinerer/kjøper strømper.

Svak anbefaling : Vask av strømper for inneliggende pasienter må skje etter sykehusets rutiner for vask av privat tøy. Privat tøy som vaskes på temperatur under 90 °C er ikke desinfisert, og skal derfor ikke lagres sammen med annet sykehustøy.

Om retningslinjen

Retningslinjen er utarbeidet som et regionalt prosjekt, finansiert av Kvalitetssatsinga i Helse Vest Utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Det regionale prosjektet knytter seg til Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

Retningslinjen er godkjent i henhold til krav satt av fagdirektør i Helse Vest.

Retningslinjen er gjeldende på regionalt nivå. For bruk av denne retningslinjen i klinisk praksis, kan det være behov for å inkludere anbefalingene i mer tilpassete fagprosedyrer.

Hovedspørsmålet denne retningslinjen søker svar på er følgende:

Reduserer bruk av antitrombosestrømper risikoen for dyp venetrombose postoperativt hos pasienter ≥ 40 år som får implantert hofteprotese elektivt?

Hovedspørsmålet er inndelt i underspørsmål slik at den er anvendbar i klinisk praksis.

I praksis brukes begrepene støttestrømper, antitrombosestrømper og kompresjonsstrømper om hverandre (1, pkt. 6, 2). I retningslinjen blir begrepet ”antitrombosestrømper” brukt om såkalte ”sykehusstrømper” som er hvite med et inspeksjonshull i. Hullet muliggjør kontroll av fotens blodsirkulasjon postoperativt. Antitrombosestrømpene er hvite for ikke å forveksles med kompresjonsstrømper. Imidlertid refereres det til oversiktsartikler og primærstudier i denne retningslinjen hvor begrepet kompresjonsstrømper hyppig forekommer.

Referanser

 1. NICE National Institute for Health and Clinical Excellence. Venous Thromboembolism: reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. [Guideline]. 1010:519. http://guidance.nice.org.uk/CG92
 2. BestPractice. VTE prophylaxis - surgical patients - major orthopedic surgery. BMJ. [Teatment option ]. 2010.
 3. SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Prevention and management of venous thromboembolism. 2010. http://www.sign.ac.uk/pdf/sign122.pdf
 4. Agnelli G, Sonaglia F. Prevention of Venous Thromboembolism. Thrombosis Research2000;97(1):V49-V62. http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384899002078
 5. Amaragiri SV, T.A. L. Review: graduated compression stockings prevent deep venous thrombosis in pastients who are in hospitals. Evid Based Nurs. [Oversikt over oversikt]. 2001 4. januar;20. http://ebn.bmj.com/content/4/1/20.full.pdf
 6. Ørjasærter EI-K, Graff BA, Harboe I, Norderhaug IN. Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten2008 Contract No.: Rapport nr. 28.
 7. Colwell CW, Jr., Froimson MI, Mont MA, Ritter MA, Trousdale RT, Buehler KC, et al. Thrombosis prevention after total hip arthroplasty: a prospective, randomized trial comparing a mobile compression device with low-molecular-weight heparin. J Bone Joint Surg Am2010 Mar;92(3):527-35.
 8. Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2010(7):CD001484.
 9. Rolf Davidsen helseagenturer rdh. Thrombexin climax antitrombosestrømpe,. Veiledning for måltakning. Råd om bruk og vask. Kopervik: Rolf Davidsen Helseagenturer AS; Available from: http://www.rdh.as/
 10. Statens helsetilsyn. Retningslinjer for retningslinjer: Helsedirektoratet; 2002.
 11. Rawat A, Huynh TT, Peden EK, Kougias P, Lin PH. Primary prophylaxis of venous thromboembolism in surgical patients. Vasc Endovascular Surg2008 Jun-Jul;42(3):205-16.
 12. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, Bergqvist D, Lassen MR, Colwell CW, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest2004 Sep;126(3 Suppl):338S-400S.
 13. Amaragiri SV, Lees TA. Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2000(3):CD001484.
 14. UpToDate. Prevention of venous thromboembolic disease in surgical patients. Pineo, Graham F, Leung, Lawrence, Mandel, Jess 2011. http://www.uptodate.com/contents/prevention-of-venous-thromboembolic-disease-in-surgical-patients?source=search_result&selectedTitle=7~150#H28
 15. Best Practice. Graduated compression stockings for the preention of post - opertive venous thromboembolism. The Joanna Briggs Institute,2008;12(4). http://connect.jbiconnectplus.org/ViewSourceFile.aspx?0=437
 16. MedSupport. Anti-Trombosestrømper,. Oslo2006
 17. Best AJ, Williams S, Crozier A, Bhatt R, Gregg PJ, Hui AC. Graded compression stockings in elective orthopaedic surgery. An assessment of the in vivo performance of commercially available stockings in patients having hip and knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Br2000 Jan;82(1):116-8.
 18. Howard A, Zaccagnini D, Ellis M, Williams A, Davies AH, Greenhalgh RM. Randomized clinical trial of low molecular weight heparin with thigh-length or knee-length antiembolism stockings for patients undergoing surgery. Br J Surg2004 Jul;91(7):842-7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.4514/pdf
 19. Smith & Nephew. Comprinet Pro. Available from: http://wound.smith-nephew.com/no/Standard.asp?NodeId=3774

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Baard Christian Schem.

Forfatter(e):
Ranveig Marie Boge, Elin Anne Aksdal, Anne Dalheim, Aarid Liland Olsen, Tina Taule, Sigrid Bakkevold, Britt Sætre Hansen, Lena Haveland, Dagrun Kyrkjebø .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/antitrombosestromper-bruk-ved-elektiv-hofteprotesekirurgi)