Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslag

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ergoterapeuter

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne personer med hjerneslag

Hensikt og omfang

Formålet med prosedyren er å undersøke om AMPS som verktøy kan bidra til en mer systematisk kartlegging av aktivitetsproblemer for pasienter med hjerneslag for lettere å finne rett intervensjon basert på pasientens aktivitetsproblem, måle effekt av ergoterapeuters intervensjon og si noe om pasienten sitt hjelpebehov ved utskrivelse.

Prosedyren er skrevet for ergoterapeuter ved AFMR, men er også aktuell for ergoterapeuter ved andre avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus.

Når bør vi teste med AMPS?

 1. Ved innleggelse for å kartlegge pasienten sine aktivitetsproblemer og planlegge intervensjon.
 2. Når som helst over et tidsrom for å evaluere om pasienten har hatt framgang, og/eller deretter justere pasienten sine mål og tiltak i samarbeid med pasienten.
 3. Ved utskriving til hjemmet for å predikere pasienten sitt hjelpebehov og planlegge tiltak.

Primær rehabilitering

Undersøkelse ved innkomst, evaluering underveis, og utskriving når pasienten har et aktivitetsproblem relatert til instrumentelle daglige aktiviteter (I-ADL) og/eller personlige daglige aktiviteter (P-ADL) (inkludert dagpasientene) og pasienten gir samtykke til å bli testet. Er pasienten testet ved nevrologisk avdeling/annen avdeling? Dersom ja, vurder om dette resultatet kan brukes.

Sekundær rehabilitering

Undersøkelse ved innkomst og eventuelt ved utskriving (inkludert dagpasientene) når pasienten har et aktivitetsproblem relatert til I-ADL og/eller P-ADL og pasienten gir samtykke til å bli testet. Se i journal om pasienten er testet med AMPS tidligere. Hvis ja, ta ny AMPS test for å sammenligne resultat.

Kortvarige vurderingsopphold

Dersom pasienten har et aktivitetsproblem relatert til I-ADL og/eller P-ADL, og pasienten gir samtykke til å bli testet. Se i journal om pasienten er testet med AMPS tidligere. Hvis ja, ta ny AMPS test for å sammenligne resultat.

Fremgangsmåte

Prosedyre når behandlende ergoterapeut er sertifisert

 1. Innledende forberedelser
  • Gjøre seg kjent med pasientens aktivitetshistorie, avklarer behov og evner i ADL gjennom samtale og uformell observasjon.
  • Vurdere om AMPS kan gi informasjon om pasienten sin fungering i både I-ADL og P-ADL, for deretter å kunne bruke resultatet av AMPS i planleggingen av intervensjon. Hvis ja:
  • Forberede til intervju av pasient ved hjelp av innhentet informasjon.
  • Finne minst fire AMPS oppgaver som kan være aktuelle å presentere for pasienten ut fra innhentet informasjon og uformell observasjon.

 2. Intervju med pasienten
  (skal utføres som en naturlig samtale, ikke punktvis)
  • Informere om hensikten med ergoterapi. Ha fokus på aktivitetsutførelse.
  • Innhente informasjon om bla: omgivelser, roller, oppgaver/aktiviteter, kultur, sosiale forhold,  motivasjon, kroppsfunksjon.
  • Still spørsmål både i forhold til I-ADL og P-ADL. Unngå overfokusering på P-ADL.
  • Noter ned ressurser/begrensninger ut fra innhentet informasjon, og i forhold til hvilke ADL oppgaver pasienten selv angir å mestre/ikke mestre.
  • Avgjøre hvilke aktiviteter som pasienten selv opplever som hovedproblem og som han/hun ønsker å prioritere.
  • Avgjøre om prioriteringene stemmer overens med oppgaver i AMPS aktivitetsliste i volum 2. Hvis ja, introduseres AMPS og hensikten med å bruke AMPS i kartleggingen.
  • Pasienten må samtykke til at AMPS test utføres.
  • Finne ut hva/hvordan pasienten gjør når han/hun utfører/utførte aktiviteten.
  • Presentere aktuelle AMPS aktiviteter for pasienten, og velge ut to som pasienten skal utføre, samt hvilken aktivitet han/hun ønsker å utføre først.
  • Sørg for at nødvendig redskap/materiale og ingredienser er på plass. Sørge for at pasienten vet hvor alt befinner seg og hvordan utstyr virker, før observasjonen starter.
   ( 2 )

 3. Gjennomføring/observasjon
  • Oppsummere hva pasienten skal gjøre, igangsetting av observasjon.
  • Observer pasienten i minst to AMPS aktiviteter, i relevant miljø. Ta notater underveis i observasjonen.( 2 )

 4. Skåring av AMPS-observasjon
  • Før inn opplysninger om pasienten: kjønn, alder, diagnose
  • Vurder pasientens kvalitet i henhold til kriterier; effektivitet, anstrengelse, sikkerhet og selvstendighet på begge aktivitetene.
  • Vurder pasientens hjelpebehov i henhold til kriterier; selvstendig, tilsyn/minimal assistanse og moderat til maks behov for assistanse på begge aktivitetene
  • Skår hver AMPS observasjon i AMPS skåringsskjema.
    ( 2 )

 5. Tolke og dokumentere AMPS-resultat
  (motoriske- og prosessferdigheter)
  • Oppsummer pasientens aktivitetsutførelse i forhold til kvalitet på aktivitetsutførelse, aldersforventet prestasjon og hjelpebehov.
  • Definere og beskrive handlinger som pasienten utfører/ikke utfører effektivt ( 2 ).
  • Dokumenter resultat av AMPS i DIPS, notat for ergovurdering (se Mal AMPS-dokumentasjon i DIPS for ergoterapeuter).

 6. Definere og tolke årsaken til aktivitetsproblemene, planlegge og implementere ergoterapeutisk intervensjon i henhold til AMPS-prosedyre
  • Definere og tolke årsak til pasientens ineffektivitet i utførelsen. Identifisere ressurser/begrensinger i aktivitetsutførelsen.
  • Planlegg og implementer ergoterapeutisk intervensjon ut i fra kompensasjonsmodell, undervisningsmodell, modell for trening av aktivitetsevne og modell for trening av personlige faktorer og kroppsfunksjon.
  • Gi tilbakemelding til pasienten/pårørende om resultat og intervensjon, sett mål sammen med pasient på bakgrunn av resultatet. Formidling til tverrfaglig team.
   ( 2 )

 7. Evaluere om utførelsen av meningsfulle aktiviteter er tilfredsstillende og forbedret
  • Eventuelt teste på nytt underveis for å evaluere om det er endring i pasienten sin aktivitetsutføring. Eventuelt teste på nytt i planlegging av utskriving til hjemmet for å vurdere hjelpebehovet.
  • Skrive ut Progress rapport (sammenligner to eller flere AMPS tester), evaluer effektiviteten av intervensjon.
   ( 2 )

Prosedyre når behandlende ergoterapeut ikke er sertifisert

 1. Behandlende ergoterapeut gjør seg kjent med pasientens sin aktivitetshistorie, behov og evner gjennom samtale og uformell observasjon i daglige aktiviteter. Dersom pasienten har mulige aktivitetsproblemer, informerer ergoterapeuten pasienten om at det kan være aktuelt å gjøre en AMPS test. Ergoterapeut sier kort hva og hvorfor teste (se Hva er Assessment of Motor and Process Skills?).

 2. Visst pasienten samtykker til testing henviser behandlende ergoterapeut til AMPS sertifisert ergoterapeut. Problemstillingen/pasienten sin situasjon knyttet til mulige aktivitetsproblemer legges frem. Sertifisert ergoterapeut følger «Prosedyre når behandlende ergoterapeut er sertifisert». Det gjøres avtale om intervju og testing. Pasientens behandlende ergoterapeut orienterer pasienten om når intervju og testing kan gjennomføres. Behandlende ergoterapeut bør være tilstede ved intervju og testing.

 3. Tilbakemelding gis til behandlende ergoterapeut, som bringer informasjonen videre til tverrfaglig team. Ergoterapeut som har utført AMPS test dokumenterer i pasienten sin journal, og gir behandlende ergoterapeut nødvendig informasjon som kan formidles videre til teamet.

Kommentar

Ergoterapeut som har utført AMPS test skriver et journalnotat,  notat for ergovurdering (se Mal AMPS-dokumentasjon i DIPS for ergoterapeuter ). Det danner grunnlaget for å planlegge intervensjon for behandlende ergoterapeut.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Endringer siden siste versjon (2011):

 • Tittel: ført på ved hjerneslag
 • Oppdatert link i kilde 28 i langversjon.

Definisjoner

Assessment of Motor and Process Skills – AMPS:
AMPS er et redskap for vurdering av menneskers utførelse av betydningsfulle ADL-aktiviteter innenfor personlig ADL (P-ADL) og instrumentell ADL (I- ADL) ( 1 ). AMPS måler kvaliteten i en person sin aktivitetsutføring når det gjelder motoriske ferdigheter og prosessferdigheter. Motoriske ferdigheter er de observerbare målrettede handlingene personen gjør i utføring av ADL oppgaver i den hensikt å bevege seg selv eller gjenstander i aktiviteten. Prosess ferdigheter er de observerbare handlingene personen gjør for å gjennomføre handlinger i en logisk rekkefølge over tid, velge og bruke passende redskap og materiell, samt tilpasse seg de problemer som kan oppstå underveis. Kvaliteten vurderes i forhold til grad av anstrengelse, effektivitet, sikkerhet og selvstendighet ved de målrettede handlinger personen gjør for å gjennomføre aktiviteten ( 2 ).

AMPS tilfredsstiller kravene til reliabilitet, validitet og sensitivitet for endring ( 2, 3, 4, 5 ), og er valid i for hold til kjønn, kultur, alder ( 6, 7 ), og er egnet for mange diagnosegrupper ( 8, 9 ), inkludert hjerneslag. AMPS er testet for test-retest reliabilitet og viser at AMPS ADL ferdighetsmål forholder seg stabile fra en test til den neste ( 2 ). Forutsetning for å gjennomføre en AMPS test er at pasienten har aktivitetsproblemer knyttet til dagliglivet, og at pasienten samtykker til å gjennomføre testen.

ADL
ADL er forkortelsen for aktiviteter i dagliglivet, og inkluderer personnære aktiviteter i dagliglivet (PADL) som eks hygiene, toalett, spising, mobilitet, og mer utadrettede, instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL) som for eksempel matlaging, husarbeid, innkjøp og barnestell ( 10 ).

Referanser

 1. Borg T, Runge U, Tjørnov J. Basisbog i ergoterapi-aktivitet og deltakelse. ). 1udgave, 2 opplag. Munksgaard Danmark, København. 2003. 707 s.
 2. Fisher AG, Jones KB. Assessment of Motor and Process Skills. Volum 1: Development, Standardization, and Administration Manual Seventh Edition. Fort Collins, Colorado.USA. Three Star Press, Inc; 2010: s.16.14.
 3. Merritt BK. Utilizing AMPS ability measures to predict level of community dependence. Scandinavian Journal of Occupational Theraphy. 2010. Volum 12:1: 70-76.
 4. Bergspång B, Fisher A.G. Validation of the Assessment of Motor and Process skills for use in sweden. Scandinavian Journal of Occupational Theraphy .1995. 2: 3-9
 5. Bergspång B. Rater calibration stability for the Assessment of Motor and Process Skills. Scandinavian Journal of Occupational Theraphy. 1999. 6: 101-109.
 6. Duran LJ , Fisher AG. ). Male and female performance on the Assessment of Motor and Process Skills. Arch Phys Med Rehabil. 1996 August .75. (8): 843-51
 7. Merritt BK, Fisher AG. Gender differences in the performance of daily living. (2003). Arch Phys Med Rehab. 2003 Dec; 84 (12): 1872-1877.
 8. Klein S, Barlow I, Hollis V. Evaluating ADL measures form an occupational therapy perspective. Canadian Journal of Occupational Theraphy. 2008 April. Volum 75 (2): 69-81
 9. Rexroth P, Fisher AG, Merritt BK, Gliner J. ADL differences in individuals with unilateral hemispheric stroke. The Canadian Journal of Occupational Theraphy 2005. Oct; 72: 212 – 221.
 10. Norsk Ergoterapeut Forbund: http://www.ergoterapeuten.no/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Fakta-om-ergoterapi/Aktivitetsbegrepet

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Matthias Hütler .

Forfatter(e):
Jorunn Ellingsen, Bjørg Rene, Nina Beate Hamre.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/assessment-of-motor-and-process-skills-amps-ergoterapeutisk-kartlegging-ved-hjerneslag)