Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – bruk ved ergoterapeutisk vurdering ved hjerneslag

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten som behandler voksne pasienter med hjerneslag

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter med hjerneslag

Hensikt og omfang

I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefales kartlegging av pasientens ADL-ferdigheter og evaluering av tiltak ved bruk av internasjonalt anerkjente og vanlig brukte tester (1). AMPS er et globalt redskap for vurdering av pasienter sin evne til å utføre ADL (2). Verktøyet er anbefalt bruk i rehabilitering etter hjerneslag og kan bidra til bedre oversikt over den enkeltes ressurser og begrensninger (1, 3).

Hensikt og omfang:

Bidra til at ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten mer systematisk vurderer aktivitetsutførelse hos voksne pasienter med hjerneslag, dokumenterer effekt av tiltak og anbefaler videre oppfølging på bakgrunn av oppdatert kunnskap. Mer systematisk bruk av AMPS kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi.

Fremgangsmåte

Når og hvorfor bør vi teste med AMPS?

 • Ved innleggelse i sykehus og ved poliklinisk kontroll for å vurdere pasienten sine aktivitetsproblemer relatert til instrumentelle daglige aktiviteter (IADL) og/eller personlige daglige aktiviteter (PADL) og planlegge intervensjon.
 • Når som helst under sykehusoppholdet for å evaluere om pasienten har hatt framgang, og/eller deretter justere pasientens mål og tiltak i samarbeid med pasienten.
 • Ved utskriving til hjemmet for å evaluere pasienten sitt hjelpebehov og planlegge tiltak.

Innledende forberedelser og gjennomføring av AMPS gjøres i henhold til prosedyre beskrevet i AMPS-manual (2).

Tolking og dokumentasjon av AMPS-resultater (motoriske- og prosessferdigheter)

 • Oppsummer pasientens aktivitetsutførelse med tanke på kvalitet, aldersforventet prestasjon og hjelpebehov.
 • Dokumentér resultat av AMPS i pasientjournal (DIPS) og bruk aktuelle fraser.
 • Definer og tolk årsak til pasientens ineffektivitet i utførelsen. Identifiser ressurser/begrensinger i aktivitetsutførelsen.
 • Gi tilbakemelding til pasienten/pårørende om resultat og intervensjon, sett mål sammen med pasient på bakgrunn av resultatet.
 • Formidle resultatet videre til tverrfaglig team. 

Evaluering av endring i AMPS-utførelsen

 • Retest for å evaluere om det er endring i pasienten sin aktivitetsutføring.
 • Retest i planlegging av utskriving til hjemmet for å vurdere hjelpebehovet.

Ansvar for bruk av AMPS

Ergoterapeuter som er sertifisert for bruk av AMPS har ansvar for å vurdere om AMPS kan brukes på aktuell slagpasient som har vansker med utførelse av daglige aktiviteter. Dersom pasienten blir behandlet av ergoterapeut som ikke er sertifisert, må pasienten henvises til sertifisert ergoterapeut som gjennomfører testen.

Plan for implementering

Systematisk implementering av AMPS på en arbeidsplass kan påvirkes av aktuelle ressurser (tid, kunnskap, materiell) og personlig motivasjon hos den enkelte ergoterapeut. Tydelig lederskap og et støttende arbeidsmiljø er suksessfaktorer som må være tilstede for å lykkes (4, 5). I tillegg viser praksis at økonomi kan være avgjørende.

Plan for forventet ressursbruk

Tid: Gjennomføring av AMPS tar mellom 30 og 60 minutter. I tillegg kommer tid til forberedende intervju, skåring av testresultater og gjennomgang av resultatene med pasienten. Intervju vil normalt inngå i den tiden ergoterapeuten setter av til pasientene uavhengig av om terapeuten tester eller ikke.

Materiell – rom: Det er nødvendig å ha tilgang til kjøkken med vanlig utstyr og matvarer tilgjengelig, samt utstyr man vanligvis finner i et hjem (f.eks. strykejern og -bord, støvsuger, seng og sengetøy).

Økonomi: Dersom flere ergoterapeuter skal sertifiseres, må det gjennomføres kurs. Det vil koste tid, penger og innsats.

Personell: Det vil ta ekstra tid for ergoterapeuter som er sertifiserte, når man også skal teste pasienter han/hun ikke har behandlingsansvar for. Dette må tas hensyn til i planleggingen fra uke til uke.

Definisjoner

ADL er forkortelsen for aktiviteter i dagliglivet (6). ADL inkluderer personnære aktiviteter i dagliglivet (PADL) som for eksempel hygiene, toalett, spising, mobilitet, og mer komplekse, instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL) som for eksempel matlaging, husarbeid, innkjøp og barnestell (6).

Assessment of motor and process skills (AMPS) er et redskap for vurdering av menneskers utførelse av betydningsfulle ADL-aktiviteter innenfor PADL og IADL (2). AMPS måler kvaliteten i en person sin aktivitetsutføring når det gjelder motoriske ferdigheter og prosessferdigheter. Motoriske ferdigheter er de observerbare målrettede handlingene personen gjør i utføring av ADL-oppgaver i den hensikt å bevege seg selv eller gjenstander i aktiviteten. Prosessferdigheter er de observerbare handlingene personen gjør for å gjennomføre handlinger i en logisk rekkefølge over tid, velge og bruke passende redskap og materiell, samt tilpasse seg de problemer som kan oppstå underveis. Kvaliteten vurderes i forhold til grad av anstrengelse, effektivitet, sikkerhet og selvstendighet ved de målrettede handlinger personen gjør for å gjennomføre aktiviteten. Forutsetning for å gjennomføre en AMPS-test er at pasienten har aktivitetsproblemer knyttet til dagliglivet, og at pasienten samtykker til å gjennomføre testen (2).

Ergoterapeutisk arbeidsprosess består av to hovedområder (7). Det ene er fortløpende å identifisere og presisere pasientens aktivitetsproblem. Det andre er å planlegge, gjennomføre og evaluere den målrettede intervensjonen på bakgrunn av de identifiserte aktivitetsproblemene. For å kunne identifisere pasientens aktivitetsproblem er det nødvendig med en systematisk undersøkelse som blant annet tar utgangspunkt i aktivitet og deltakelse (7).

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet.no: Helsedirektoratet; 2017.
 2. Fisher A, Jones K. Assessment of Motor and Process Skills. Volum 1: Development, Standardization, and Administration Manual Fort Collins, Colorado.USA: Three Star Press, Inc; 2010.
 3. Wæhrens E. AMPS til effektmåling i klinisk praksis. Dansk Ergoterapeuten. 2009;9:31-4.
 4. Chard G. An investigation into use of the Assessment of motor and process skills (AMPS) in clinical practice. Br J Occup Ther. 2000;63:481-8.
 5. Chard G. Adopting the Assessment of motor and process skills into practice: Therapist`s voice. Br J Occup Ther. 2006;69(2):50-7.
 6. Tuntland H. En innføring i ADL. Teori og intervensjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget; 2011.
 7. Borg T, Runge U, Tjørnov J. Basisbog i ergoterapi-aktivitet og deltakelse København: Munksgaard Danmark 2003. 707 p.

 

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Matthias Hütler og Unni Sveen.

Forfatter(e):
Jorunn Ellingsen, Hildegun Reutz, Tina Taule.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/assessment-of-motor-and-process-skills-amps-ergoterapeutisk-kartlegging-ved-hjerneslag)